สรุปรางวัลศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 1. นายพัฒนศักดิ์  ยกกระบัตร 2. นายศุภฤกษ์   เหลืองชัยพัฒนา 3. นางสาวหัชชนก   ผลรอด ครูที่ปรึกษา นางสาวจุฑาธิป   เปลาเล 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 1. นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริญ 2. นายณภพ   ณ ระนอง 3. นายรัฐธีร์   ธีระเกียรติสกุล ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์  2. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนพันธ์ 2. นางสาวพัสตราภรณ์ […]

การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรัชนีวรรณ เหลือประสงค์    เด็กหญิงศตพร ไชยกาญจน์ รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายหาญ พิริยะสงวนพงษ์    เด็กชายวิษณุ สุมาลี ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณีรนุช สุดเจริญ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนันทิชา อยู่ยั่งยืนยง ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล ผลการแข่งขัน กลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงจิตติมา จันทราราม    เด็กหญิงธนภูมิ รัตนารามิก ผลการแข่งขัน กลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชวินนุช มณีโชติ   […]

คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 12

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษา ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษาะภาษาไทย อาทิ การประกวดกลอนสด การประกวดอ่านออกเสียง และประกวดคัดลายมือ โดย นางสาวชลธิชา คชกาษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคัดลายมือ โดยได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล

ชนะเลิศความเรียง “สื่อเพื่อพัฒนาชนบท”

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริฯ และชมรมสื่อบ้านนอกจัดโครงการประกวดสื่อบ้านนอก โดยผลงานของ รางวัลชนะเลิศ ประเภทความเรียงเยาวชน ได้แก่ผลงานที่ชื่อ “บ้านอกพรุ่งนี้ที่อยากเห็น” ของนายพงศธร กาญจนกังวาฬกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

1 2 3 4 5