งานวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

ทางหมวดวิชาภาษาไทย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันจัดงานวันสุนทรภู่ ในช่วงเดือน มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูกวีเอกของไทย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การพูดสุนทรพจน์ การแข่งขัน ‘ภาษา…พาสุข’ ยกบ้าน และอื่นๆ อีกมากมาย บรรยากาศงานวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560  

รางวัลชมเชย เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559

นายวัชรากร ตาลสุวรรณ ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัลรางวัล 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรมต.กระทรวงการคลัง คำขวัญ “เก็บออมทรัพย์ ปรับเปลี่ยนชีวิต คิดเพื่อวันหน้า สู่วัยชราอย่างมั่นคง” ที่มาข่าว: http://www.nsf.or.th/images/dowload/book_slogans.pdf  

รางวัลรองชนะเลิศดันดับ 1 การประกวดแต่งคำประพันธ์ : ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์

รางวัลรองชนะเลิศดันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท “การประกวดแต่งคำประพันธ์ : ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี” ประกอบด้วย 1. นางสาวณัฐิดา   เอกธีรธรรม 2. นางสาวรัตติกาญ   สังวรรณะ 3. นายพัฒนศักดิ์   ยกกระบัตร ครูผู้ฝึกซ้อม  1. นายพรไพรสน   คนมี  2. นางสาวจุฑาธิป   เปลาเล

สรุปรางวัลศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 1. นายพัฒนศักดิ์  ยกกระบัตร 2. นายศุภฤกษ์   เหลืองชัยพัฒนา 3. นางสาวหัชชนก   ผลรอด ครูที่ปรึกษา นางสาวจุฑาธิป   เปลาเล 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 1. นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริญ 2. นายณภพ   ณ ระนอง 3. นายรัฐธีร์   ธีระเกียรติสกุล ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์  2. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนพันธ์ 2. นางสาวพัสตราภรณ์ […]

การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรัชนีวรรณ เหลือประสงค์    เด็กหญิงศตพร ไชยกาญจน์ รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายหาญ พิริยะสงวนพงษ์    เด็กชายวิษณุ สุมาลี ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณีรนุช สุดเจริญ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนันทิชา อยู่ยั่งยืนยง ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล ผลการแข่งขัน กลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงจิตติมา จันทราราม    เด็กหญิงธนภูมิ รัตนารามิก ผลการแข่งขัน กลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชวินนุช มณีโชติ   […]

1 2 3 4 5 6