อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น ” วันต่อต้านยาเสพติดโลก ” สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมปี 2561 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ซึ่งทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี

เลี้ยงส่งอ.วรโชติ รับตำแหน่งศึกษานิเทศน์

ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์วรโชติ  ศรีปรีชาพัฒนะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1  

การนำเสนอโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษา สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดประกวดและนำเสนอโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับชัั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2017

ตามมติสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น ” วันต่อต้านยาเสพติดโลก ” สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมตามแนวคิดที่ว่า   ”  ทำดีเพื่อพ่อ  สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด  ”  26 มิถุนายน ” วันต่อต้านยาเสพติดโลก “ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี ได้ส่งลูกเสือ – เนตรนารี เข้าอบรม ” หลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด ” ประจำปี 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหนองพลับวิทยา

1 2