ขอแสดงความยินดีกับการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 25 (YSC 2023)

แสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 25 (YSC 2023) ศูนย์ประสานงานภาคตะวันตก รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ได้รับเหรียญรางวัล และทุนสนับสนุนจำนวน 4 โครงงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่2 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวปาจรีย์ นวมนิ่ม ม.6/5นายกฤษฎา สุขกมล ม.6/5นายธนวัฒน์ เอกวัฒน์ ม. 6/1 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งคว้า รางวัลชนะเลิศ “การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ระดับชั้น ม.ปลาย ครั้งที่ 4”

ขอแสดงความยินดีกับขอเเสดงความยินดีกับ น.ส.อภิชาดา ศุภวรรณ ชั้น ม.6/4 คว้า รางวัลชนะเลิศ “การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ระดับชั้น ม.ปลาย ครั้งที่ 4” จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประกาศผลรางวัล Prime Minister’s Science Award 2022รางวัล ” Prime Minister’s Science Teacher Award 2022 “

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์ ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล ” Prime Minister’s Science Teacher Award 2022 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” “โครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 เป็นโครงการที่คัดเลือกต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป รวมทั้งเป็นการกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์อีกช่องทางหนึ่งด้วย” ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสมาคมวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ 7 โครงงาน ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสมาคมวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564 สาขากายภาพรางวัลเหรียญทอง ตัวแทนของศูนย์ภาคกลาง เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การกระจายตัวของเชื้อราColletotrichum gloeosporioides บนเปลือกที่ส่งผลต่อเนื้อเสียของมะม่วงน้ำดอกไม้ผู้พัฒนาโครงงานนางสาวโกลัญญา โล่ประดิษฐ์นางสาวธัญชนก เนื้อนิล นางสาวภัณฑิรา บุญก่อเกื้อครูที่ปรึกษา นางสาวพิชญ์สินิ คงสุคนธ์ สมการพยากรณ์ราคาหุ้นยางพาราของบริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรีจำกัด (มหาชนผู้พัฒนาโครงงานนางสาวพรชิตา อ่ำกลัด นายประกาศิต มากมี นายธีร์ธวัช ภู่ระหงษ์ ครูที่ปรึกษา นายจิรคุณ เอิบอิ่ม รางวัลเหรียญเงิน โลคัสของจุดคงที่บนเส้นรอบวงของวงกลมที่ n จากการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางวงกลมรัศมีใด ๆ บนเส้นรอบวงนอกสุดของชุดวงกลมก่อนหน้าผู้พัฒนาโครงงานนายเตโชดม เพชรเรือง นายอนุชิต พุ่มพวง นายเตชัส สังข์สอาด ครูที่ปรึกษา นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์ สาขาชีวภาพรางวัลเหรียญทอง ตัวแทนของศูนย์ภาคกลาง เข้าแข่งขันในระดับประเทศ การปนเปื้อนไมโครพลาสติกบริเวณเกาะทะลุอ่าวไทยตอนบนผู้พัฒนาโครงงานนายกนกพล แก้วน้อยนายพงศกร อ่อนพรมนายนววิช จันทราภรณ์ครูที่ปรึกษา นายณัฐพล กลิ่นพุฒ […]

การเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๒ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 1. นายภัทรพล เชียงเจริญ 2. นายพีร์นิธิ วิษณุวนิชนันท์ 3. นายธนวัฒน์ นาโพธิ์ ครูผู้ควบคุมทีม : นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์ โครงงานเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส้มประสิทธิ์แรงต้านจากคลื่นน้ำท้องเรือ Pentamaran ที่จัดเรียงตำแหน่งท้องเรือจากสมการพาราโบลา สมการวงรีและสมการค่าสมบูรณ์กับสัมประสิทธิ์ในสมการ ด้วย Cubic Spline Interpolation

1 2 3 21