การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสมาคมวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ 7 โครงงาน ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสมาคมวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564 สาขากายภาพรางวัลเหรียญทอง ตัวแทนของศูนย์ภาคกลาง เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การกระจายตัวของเชื้อราColletotrichum gloeosporioides บนเปลือกที่ส่งผลต่อเนื้อเสียของมะม่วงน้ำดอกไม้ผู้พัฒนาโครงงานนางสาวโกลัญญา โล่ประดิษฐ์นางสาวธัญชนก เนื้อนิล นางสาวภัณฑิรา บุญก่อเกื้อครูที่ปรึกษา นางสาวพิชญ์สินิ คงสุคนธ์ สมการพยากรณ์ราคาหุ้นยางพาราของบริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรีจำกัด (มหาชนผู้พัฒนาโครงงานนางสาวพรชิตา อ่ำกลัด นายประกาศิต มากมี นายธีร์ธวัช ภู่ระหงษ์ ครูที่ปรึกษา นายจิรคุณ เอิบอิ่ม รางวัลเหรียญเงิน โลคัสของจุดคงที่บนเส้นรอบวงของวงกลมที่ n จากการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางวงกลมรัศมีใด ๆ บนเส้นรอบวงนอกสุดของชุดวงกลมก่อนหน้าผู้พัฒนาโครงงานนายเตโชดม เพชรเรือง นายอนุชิต พุ่มพวง นายเตชัส สังข์สอาด ครูที่ปรึกษา นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์ สาขาชีวภาพรางวัลเหรียญทอง ตัวแทนของศูนย์ภาคกลาง เข้าแข่งขันในระดับประเทศ การปนเปื้อนไมโครพลาสติกบริเวณเกาะทะลุอ่าวไทยตอนบนผู้พัฒนาโครงงานนายกนกพล แก้วน้อยนายพงศกร อ่อนพรมนายนววิช จันทราภรณ์ครูที่ปรึกษา นายณัฐพล กลิ่นพุฒ […]

การเเข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๒ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 1. นายภัทรพล เชียงเจริญ 2. นายพีร์นิธิ วิษณุวนิชนันท์ 3. นายธนวัฒน์ นาโพธิ์ ครูผู้ควบคุมทีม : นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์ โครงงานเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างส้มประสิทธิ์แรงต้านจากคลื่นน้ำท้องเรือ Pentamaran ที่จัดเรียงตำแหน่งท้องเรือจากสมการพาราโบลา สมการวงรีและสมการค่าสมบูรณ์กับสัมประสิทธิ์ในสมการ ด้วย Cubic Spline Interpolation

นักเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทย์ฯระดับโลก ในงาน VIRTUAL REGENERON INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR 2021

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 (ISEF 2021) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 21 พฤษภาคม 2564 แบบออนไลน์ การพัฒนาแบบจำลองรูปทรงเฮลิคอยด์เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของการลำเลียงลิ่มเลือดในการรักษาทางการแพทย์ The Development of Helicoid-Shaped Model for Increasing Flow Rate of Removing Blood Clots in Medical Treatmentsนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน:นายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์นายพัชรพล รุจิพรพงษ์ครูที่ปรึกษา:: นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค และ นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์ การศึกษาความสัมพันธ์ค่าความหวานของอ้อยกับลักษณะของปล้องอ้อยThe Relationship Between Sweetness and Internode Feature of Sugarcaneนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน:นายรุจน์สิริพล พุฒซ้อนนายโกวิท […]

จภ.เพชรบุรี คว้ารางวัล Gold Award จากการเข้าร่วมการประกวดโครงงาน ในงาน KSEF International

Gold Award : Category of Mathematics จากการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงาน ในงาน Korea Science & Engineering Fair (KSEF International) ประเทศเกาหลีใต้ ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 12-13 ธันวาคม2563 จากโครงงานเรื่อง แบบจำลองการเพิ่มอัตราการไหลด้วยสมการเฮลิคอยด์สำหรับการลำเลียงลิ่มเลือดในการรักษาทางการแพทย์โดย นายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์ นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์ และ นายพัชรพล รุจิพรพงษ์ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค และนางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์ โดยได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เนื่องในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเนื่องในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 รางวัล Best of The Best สาขากายภาพถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีควบด้วยรางวัลเหรียญทองทุนการศึกษา 20,000 บาทการศึกษาความสัมพันธ์ค่าความหวานของอ้อยกับลักษณะของปล้องอ้อย ผู้พัฒนาโครงงานนางสาวปานชนก ลีลานายโกวิท สุขชัยนายรุจน์สิริพล พุฒซ้อนครูที่ปรึกษานางสาวศิตา ทวีกาญจน์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์รางวัลเหรียญทอง ทุนการศึกษา 20,000 บาทแบบจำลองการเพิ่มอัตราการไหลด้วยสมการเฮลิคอยด์สำหรับการลำเลียงลิ่มเลือดในการักษาทางการแพทย์ผู้พัฒนาโครงงาน นายพัชรพล รุจิพรพงษ์นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์นายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์ครูที่ปรึกษานางสาวพิชญ์สินิ คงสุคนธ์นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค สาขาชีวภาพรางวัลเชิดชูเกียรติทุนการศึกษา 6,000 บาท การศึกษาการย่อยสลายของโฟมขนาดเล็กในน้ำโดยใช้ แบคทีเรียจากลำไส้ของหนอนนกผู้พัฒนาโครงงาน นายพสิษฐ์ สูงยิ่งนายปริญญ์ เจตสิกทัตนายชยพล เลาห์ทวีรุ่งเรืองครูที่ปรึกษานายณัฐพล กลิ่นพุฒ

1 2 3 20