เกี่ยวกับโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ บนพื้นฐานหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจของโรงเรียน

 1. บริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีหลักคิด หลักวิชาและนำลงสู่หลักปฏิบัติ
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักคิดค้นและพัฒนา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
 5. ส่งเสริมครูให้สามารถพัฒนาทักษะการจัดการความรู้และการทำวิจัย

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

 1. นักเรียนและบุคลากรมีคุณลักษณะของความเป็นผู้มีหลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 3. นักเรียนและบุคลากร พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม

จุดเน้นของโรงเรียน

 1. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
 3. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์
 5. พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและบุคลากร
 6. ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
 7. ดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และนโยบาย 3 D
 8. การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 9. พัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
 10. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ