ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทำความสะอาด

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทำความสะอาด เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

แนะนำครูใหม่ 4 ก.ย. 60

แนะนำครูใหม่ประจำวันที่ 4 กันยายน 2560   น.ส. สุชญา ศรีอุดม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เกิดวันที่ 4 มกราคม 2528 ภูมิลำเนา จังหวัดชัยนาท สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี ม.แม่โจ้ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมี ม.เชียงใหม่ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ม.เชียงใหม่ น.ส.จิราวรรณ  แสวงนาม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกิดวันที่ 22 มิถุนายน 2536 ภูมิลำเนา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร สำเร็จการศึกษา  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แนะนำครูใหม่ (13/06/2560)

แนะนำครูใหม่ นายวรายุทธ ทองมาก ครูผู้สอนดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 อายุ 24 สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต  สาขานาฎดุริยางคศาสตร์  ม.ราชภัฎเพชรบุรี ภูมิลำเนา ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนดนตรีสากล)

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนดนตรีสากล)  

1 2 3 12