แบบบันทึกการสอนและการเข้าเรียน

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม

ม.1/1ม.1/2ม.1/3ม.1/4
ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6
ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6
ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6

รายวิชาเลือก กลุ่ม 2

วิชาเลือก ม.ต้น
วิชาเลือก ม.ปลาย

ชุมนุม

ชุมนุม 2 /2564