English Camps 2017 ( ม.4 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับทีมวิทยากร Dragon-Fly จัดค่ายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา English Camps 2017 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ค่ายส่งเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ” ค่ายส่งเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น ” เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น ณ หอประชุมการจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

การนำเสนอโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษา สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดประกวดและนำเสนอโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับชัั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

Meijo University Senior High School

Meijo University Senior High School ประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค.60

English Camps 2017

เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ คณะวิทยากร Dragon-Fly จึงได้จัดค่ายส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน English Camps 2017 โดยในค่ายมีทั้งกิจกรรมภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2017 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1 2 3 4