ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “Mass Media 5th Batch”

1 4 5 6