นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)

นายธราธร หวังธรรมมั่ง และนายณัฐศักดิ์ ศักดิ์โกมลพิทักษ์

รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องนิศามณีวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2557

โดยมี ดร.ไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสู่สากล นอกจากนี้เป็นการขยายผลนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศเรื่องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ.2553-2561) และเป็นการยกระดับคุณภาพครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรมสุ่มาตรฐานสากล

10620689_536093623156843_7311922280204156373_n
10685401_536084026491136_8888905405474870664_n