ทำเนียบบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

นายชลิต ระหว่างบ้าน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

นายสราวุธ ทนยิ้ม
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายศาสตรา พรมอารักษ์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวจิณณ์ธิตา สุเชื้อสิงห์
ข้าราชการครู

นางสาวคณิตา สุขเจริญ
ข้าราชการครู

นางณัฐกมล ช่อสลิด
ข้าราชการครู

นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม
ข้าราชการครู

 นางสาวทัศนีย์ ทองล่อน
ข้าราชการครู

นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
ข้าราชการครู

นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
ข้าราชการครู

นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี
ข้าราชการครู

นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
ข้าราชการครู

นายภัชรพงศ์ พระไว
ข้าราชการครู

นายณัฐพล หงษ์คำ
พนักงานราชการ

นางสาวชนิดาภา บุญกอง
พนักงานราชการ

นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ
พนักงานราชการ

นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย
พนักงานราชการ

นางสาวอาทร ทิพย์รักษ์
พนักงานราชการ

นางสวิชญา เหลาโชติ
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์
ข้าราชการครู

นางดุจดาว ผ่องใส
ข้าราชการครู

นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร
พนักงานราชการ

Mr. Junki TUSSUMI
ครูอาสาสมัคร JICA

นางสาวตรีรัตน์ รัตนเหล็กไหล
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสายใจ ประเสริฐสุข
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์
ข้าราชการครู

นางสาวแสงเดือน บัวเจริญ
ข้าราชการครู

นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์
ข้าราชการครู

นางสาวศิตา ทวีกาญจน์
ข้าราชการครู

นายเดชมนตรี คำเหมือดแอ่
ข้าราชการครู

นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
ข้าราชการครู

นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
ข้าราชการครู

นางสาวพิชญานันท์ บุญแรม
ข้าราชการครู

นางสาวหทัยชนก เทียนทอง
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพรไพรสน คนมี
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุรพล ทองเหลือ
ข้าราชการครู

นายสายชล บุญชัย
ข้าราชการครู

นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
ข้าราชการครู

นางสาวปิยนุช แหวนเพชร
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร คำสิงห์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรุณา จันทร์งาม
ข้าราชการครู

นางสาวปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล
ข้าราชการครู

นางสาวสุรีพร โบราณมูล
ข้าราชการครู

ว่าที่ร้อยตรีนายขรรคฤทธิ์ เกิดกระสินธุ์
ข้าราชการครู

นายอานนท์ เกตุเอี่ยม
ข้าราชการครู

นางสาวกาญจนา สาคร
ข้าราชการครู

นายภูริวัฒ เฉิดฉาย
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางกิริยา ภูเงิน
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสุรินทร์ ผุดผ่อง
ข้าราชการครู

นางสาวจุฑาลักษณ์ เฟื่องฟู
ข้าราชการครู

นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
ข้าราชการครู

นางสาวไพรริน ไชยทองพันธ์
ข้าราชการครู

นายภูริทัศน์ สุกนวล
ข้าราชการครู

นายชัยวัฒน์ อังคตรีรัตน์
พนักงานราชการ

นางสาวโสลัดดา วงษ์ไร
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิรธัช อรุณรัตน์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สิลปะ

นางสาวภาวินี แตงฉ่ำ
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒนะ
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายรัตนชัย หนูนาค
ข้าราชการครู

นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
ข้าราชการครู

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นายชิรัชย์ ระหว่างบ้าน
ข้าราชการครู

นางชมัยพร งามคง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพชรรัตน์ สระแก้ว
ครูธุระการ

นางพิกุล ทนยิ้ม
ครูพยาบาล

นางสาวปาริฉัตร ผุดผ่อง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวพรพิมล ดิษฐวงศ์
ครูสารบรรณ

นายเสริมลักษณ แป้นทอง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวปัทมา ตุ้มเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวจินราภรณ์ เกิดอู่ม
พนังงารผลิตเอกสาร

ครูผู้ควบคุมดูแลประจำหอพักนักเรียน

นางสาวอนงค์นาถ เกิดเชื้อ
ครูหอพักที่ ๑

นางสาวศรัญญา เติมสินสวัสดิ์
ครูหอพักที่ ๑

นางสาวสุพรรษา สุ่มเพชร
ครูหอพักที่ ๑

นางสาวภัททิยา คงสุคนธ์
ครูหอพักที่ ๒

นางสาววิราภรณ์ จันทร์กระจ่าง
ครูหอพักที่ ๒

นางพิชารนัฏส์ โซวิค
ครูหอพักที่ ๓

นางนิรมล แก้วแก่น
ครูหอพักที่ ๓

นางสาวสาวิตรี เกตุกรณ์
ครูหอพักที่ ๓

นายชัยมงคล คงวัฒนา
ครูหอพักที่ ๔

นายธวัชชัย อรัญพันธ์
ครูหอพักที่ ๔

นายพิพัฒน์ เมืองโพธิ์
ครูหอพักที่ ๔

นายภุชงค์ สมหมา
ครูหอพักที่ ๔

นายเอกวุฒิ สมพงษ์
ครูหอพักที่ ๕

นายธนดล ปุ่มกอ
ครูหอพักที่ ๕

นายสมประสงค์ คงจันทร์
ครูหอพักที่ ๕

นางสาวสาริศา อุดมโชคปิยะ
ครูหอพักที่ ๖

นางสาวมยุรีย์ คนเชี่ยว
ครูหอพักที่ ๖

นางสาววิชุตา หอมกรุ่น
ครูหอพักที่ ๖

เจ้าหน้าที่นักการภารโรง

นายระนอง วัดแก้ว
ลูกจ้างประจำ

นายจรูญ สุขเจริญ
ลูกจ้างประจำ