ทำเนียบบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

 

นายชลิต ระหว่างบ้าน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

 

นายสราวุธ ทนยิ้ม
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายศาสตรา พรมอารักษ์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายมนัส สิทธิโชคธรรม
ข้าราชการครู

นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม
ข้าราชการครู

นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ
ข้าราชการครู

นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
ข้าราชการครู

นายภัชรพงศ์ พระไว
ข้าราชการครู

นางสาวพัชริดา คงแคล้ว
ข้าราชการครู

นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
ข้าราชการครู

นายวรวีร์ ศรีสุขใส
ข้าราชการครู

นางสาววิภาวัน แสงสวี
ข้าราชการครู

นางสาวสุชญา ศรีอุดม
ข้าราชการครู

นางสาวคณิตา สุขเจริญ
ข้าราชการครู

นางสาวนันทวัน ศรชัย
ข้าราชการครู

นางสาวจิณณ์ธิตา สุเชื้อสิงห์
ข้าราชการครู

นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
ข้าราชการครู

นางณัฐกมล ช่อสลิด
ข้าราชการครู

นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี
ข้าราชการครู

นางสาวอาทร ทิพย์รักษ์
ข้าราชการครู

นางสาวชนิดาภา บุญกอง
พนักงานราชการ

นางสวิชญา เหลาโชติ
พนักงานราชการ

นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย
พนักงานราชการ

นางสาวจิรพร กิติยายาม
พนักงานราชการ

นายลิขิต ทบประดิษฐ์
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสายใจ ประเสริฐสุข
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์
ข้าราชการครู

นางสาวแสงเดือน บัวเจริญ
ข้าราชการครู

นางสาวศิตา ทวีกาญจน์
ข้าราชการครู

นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์
ข้าราชการครู

นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
ข้าราชการครู

นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
ข้าราชการครู

นางสาวพิชญานันท์ บุญแรม
ข้าราชการครู

นางสาวหทัยชนก เทียนทอง
ข้าราชการครู

นายจิรคุณ เอิบอิ่ม
ข้าราชการครู

นางสาวชลดา เกลี้ยงโอวาท
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพรไพรสน คนมี
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุรพล ทองเหลือ
ข้าราชการครู

นางสาวปิยนุช แหวนเพชร
ข้าราชการครู

นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
ข้าราชการครู

นายสายชล บุญชัย
ข้าราชการครู

นางสาวลาวัลย์ วิบูลรังสรรค์
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางกิริยา ภูเงิน
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวโชติรส คำแพง
ข้าราชการครู

นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
ข้าราชการครู

นางสาวไพรริน ไชยทองพันธ์
ข้าราชการครู

นายภูริทัศน์ สุกนวล
ข้าราชการครู

นางสาวจุฑาลักษณ์ เฟื่องฟู
ข้าราชการครู

นางสาวจุฑาพร สำเภาแก้ว
ข้าราชการครู

นางสาวโสลัดดา วงษ์ไร
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร คำสิงห์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรุณา จันทร์งาม
ข้าราชการครู

นางสาวสุรีพร โบราณมูล
ข้าราชการครู

นางสาวญาณี ศรีดวงใจ
ข้าราชการครู

ว่าที่ร้อยตรีนายขรรคฤทธิ์ เกิดกระสินธุ์
ข้าราชการครู

นายอานนท์ เกตุเอี่ยม
ข้าราชการครู

นางสาวอังคณา เมืองสมบัติ
ข้าราชการครู

นางสาวเฑียรภักดิ์ สุทธิยะรักษ์
ข้าราชการครู

นางสาวกาญจนา สาคร
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายณัฐวุฒิ ไม้แก่น
ข้าราชการครู

นางดุจดาว ผ่องใส
ข้าราชการครู

นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม
ข้าราชการครู

นายศศิน สุมกระจิว
ข้าราชการครู

นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร
พนักงานราชการ

นางสาวตรีรัตน์ รัตนเหล็กไหล
พนักงานราชการ

นายธนกฤต รวมพร้อม
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายรัตนชัย หนูนาค
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
ข้าราชการครู

นายสุภศิลป์ สาลีบุตร
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิรธัช อรุณรัตน์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภาวินี แตงฉ่ำ
ข้าราชการครู

นางสาวธารารัตน์ โพธิ์งาม
ข้าราชการครู

นายวรายุทธ ทองมาก
ข้าราชการครู

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นายชิรัชย์ ระหว่างบ้าน
ข้าราชการครู
หัวหน้าฝ่ายงานแนะแนวนักเรียน

นางสาวเพชรรัตน์ สระแก้ว
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวปัทมา ตุ้มเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายกฤษฎา ทองพิทักษ์ชัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวปาริฉัตร ผุดผ่อง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสุณีย์รัตน์ เกิดอู่ม
เจ้าหน้าที่ธุระการ

นางสาวสุภาวดี พงษ์เล็ก
เจ้าหน้าที่ผลิตเอกสาร

นางสาวชวัลรัตน์ งดสันเทียะ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นางปภาณัช โซวิค
เจ้าหน้าที่พยาบาล

ครูผู้ควบคุมดูแลประจำหอพักนักเรียน

นางสาวสุพรรษา สุมเพชร
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวจันทนา ครบแคล้ว
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวรสิตา ไชยลี
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวภัททิยา คงสุคนธ์
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาววรรณพร พราหมณ์น้อย
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวสาวิตรี เกตุกรณ์
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาววิราภรณ์ จันทร์กระจ่าง
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวกานต์รวี ระหว่างบ้าน
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวอรุณี พรมศรี
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นายธวัชชัย อรัญพันธ์
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

ายชวลิต พันธุ์เพิ่ม
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นายวัชรพล ยอมสละ
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน


นายสุทธิพจน์ วงษ์เพชรธัม

ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

ายตรีภาคย์ แพนสกุล
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นายธนวัฒน์ อุบงชะนี
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวจุฑารัตน์ ซื่อตรง
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวรัตนาภรณ์ แย้มนิล
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวซารีนา หะยีซือนิ
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นายชัยมงคล คงวัฒนา
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

เจ้าหน้าที่นักการภารโรง

นายระนอง วัดแก้ว
ลูกจ้างประจำ

นายจรูญ สุขเจริญ
ลูกจ้างประจำ