ทำเนียบบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

นายยอดเพชร งามคง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

นางสาวนิภา   อุดมนาค

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางนฤมล ประหยัดทรัพย์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางสาววิลาสิณี ทองสมนึก

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวนพรัตน์ บุตรแย้ม

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศาสตรา พรมอารักษ์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมนัส สิทธิโชคธรรม
ข้าราชการครู

นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม
ข้าราชการครู

นายภัชรพงศ์ พระไว
ข้าราชการครู

นางสาวกนกพร  วิลัยศิลป์
ข้าราชการครู

นายสมยศ รัตนไพบูลย์กิจ
ข้าราชการครู

นางสาวสุชญา ศรีอุดม
ข้าราชการครู

นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
ข้าราชการครู

นายวรวีร์ ศรีสุขใส
ข้าราชการครู

นางสาวคณิตา สุขเจริญ
ข้าราชการครู

นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
ข้าราชการครู

นางสาวนันทวัน ศรชัย
ข้าราชการครู

นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์
ข้าราชการครู

นางณัฐกมล ช่อสลิด
ข้าราชการครู

นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี
ข้าราชการครู

นายณัฐวุฒิ ไม้แก่น
ข้าราชการครู

นางสาวนภา จันทร์ทรง
ข้าราชการครู

นางสวิชญา เหลาโชติ
พนักงานราชการ

นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย
พนักงานราชการ

นางสาวอาทร ทิพย์รักษ์
พนักงานราชการ

นายลิขิต ทบประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ห้อง STEM Lab

นางสาวปุณฑรี แดงอินทวัฒน์
พนักงานราชการ

นางสาวรสิตา   ลิมปจีระวงษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวไพรัตน์   บุญเกิด
พนักงานราชการ

นางสาวสุจาริณี มณีแดง
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิตา ทวีกาญจน์
ข้าราชการครู

                                                                                                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์
ข้าราชการครู

นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์
ข้าราชการครู

นายจิรคุณ เอิบอิ่ม
ข้าราชการครู

นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
ข้าราชการครู

นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
ข้าราชการครู

นางสาวพิชญานันท์ บุญแรม
ข้าราชการครู

นางสาวกุลยา นิลวดี
ข้าราชการครู

นางสาวชลดา เกลี้ยงโอวาท
ข้าราชการครู

นายศุภการย์ เกลี้ยงเกลา
ข้าราชการครู

นางสาวสัณหจุฑา ถิรางกูร
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพรไพรสน คนมี
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปิยนุช แหวนเพชร
ข้าราชการครู

นายพีระวัฒน์ เจริญรัตน์
ข้าราชการครู

นายสายชล บุญชัย
ข้าราชการครู

นายอภิชาติ พันธ์อินทร์
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวจุฑาลักษณ์ เฟื่องฟู
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวโชติรส คำแพง
ข้าราชการครู

นางสาวสิริพร ทับเนียม
ข้าราชการครู

นางสาวไพรริน ไชยทองพันธ์
ข้าราชการครู

นายภูริทัศน์ สุกนวล
ข้าราชการครู

นางสาวจุฑาพร สำเภาแก้ว
ข้าราชการครู

นางสาวโสลัดดา วงษ์ไร
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร คำสิงห์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรุณา จันทร์งาม
ข้าราชการครู

นางสาวสุรีพร โบราณมูล
ข้าราชการครู

ว่าที่ร้อยตรีนายขรรคฤทธิ์ เกิดกระสินธุ์
ข้าราชการครู

นางสาวกาญจนา สาคร
ข้าราชการครู

นายอานนท์ เกตุเอี่ยม
ข้าราชการครู

นางสาวอังคณา เมืองสมบัติ
ข้าราชการครู

นางสาวเฑียรภักดิ์ สุทธิยะรักษ์
ข้าราชการครู

นายเลิศวศิน ฉ่ำแช่ม
ข้าราชการครู

Miss Lynn Anne Swanson
ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศศิน สุมกระจิว
ข้าราชการครู

นายธนกฤต รวมพร้อม
พนักงานราชการ

นายเอกพล สุภาวหา
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายรัตนชัย หนูนาค
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
ข้าราชการครู

นางสาวจิรัชญา กล่อมเกลี้ยง
ข้าราชการ

 

นายอาทิตย์ อ่วมเครือ
ข้าราชการครู

นายสุภศิลป์ สาลีบุตร
พนักงานราชการ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิรธัช อรุณรัตน์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภาวินี แตงฉ่ำ
ข้าราชการครู

นางสาวธารารัตน์ โพธิ์งาม
ข้าราชการครู

นายวรายุทธ ทองมาก
ครูอัตราจ้าง

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นายชิรัชย์ ระหว่างบ้าน
ข้าราชการครู
หัวหน้าฝ่ายงานแนะแนวนักเรียน

นางสาวเพชรรัตน์ สระแก้ว
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวปัทมา ตุ้มเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายกฤษฎา ทองพิทักษ์ชัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวปาริฉัตร ผุดผ่อง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสุณีย์รัตน์ เกิดอู่ม
เจ้าหน้าที่ธุระการ

นางสาวสุภาวดี พงษ์เล็ก
เจ้าหน้าที่ผลิตเอกสาร

นางสาวรัตนากร สังขทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นางปภาณัช โซวิค
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวจินตนา ม่วงปั้น
ธุรการวิชาการ

นางสาวยุพิน ศิริโส
เจ้าหน้าที่พยาบาล

ครูผู้ควบคุมดูแลประจำหอพักนักเรียน

นายธวัชชัย อรัญพันธ์
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวจันทนา ครบแคล้ว
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวภัททิยา คงสุคนธ์
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นายวัชรพล ยอมสละ
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นายชัยมงคล คงวัฒนา
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นายชวลิต พันธุ์เพิ่ม
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวชนนิกานต์ เสียงสนั่น
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวอภิษฐา แก้วประเสริฐศรี
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาววรกานต์ เริช
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาววิไล ไพบูลย์
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวสายชล เสียงสนั่น
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

นางสาวจุไรรัตน์ โตทรัพย์
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน

เจ้าหน้าที่นักการภารโรง

นายระนอง วัดแก้ว
ลูกจ้างประจำ