ทำเนียบบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

นายชลิต ระหว่างบ้าน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

นายสราวุธ ทนยิ้ม
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายศาสตรา พรมอารักษ์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายมนัส สิทธิโชคธรรม
ข้าราชการครู

นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม
ข้าราชการครู

นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ
ข้าราชการครู

นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
ข้าราชการครู

นายภัชรพงศ์ พระไว
ข้าราชการครู

นางสาวพัชริดา คงแคล้ว
ข้าราชการครู

นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์
ข้าราชการครู

นายวรวีร์ ศรีสุขใส
ข้าราชการครู

นางสาววิภาวัน แสงสวี
ข้าราชการครู

นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม
ข้าราชการครู

นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
ข้าราชการครู

นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี
ข้าราชการครู

นายธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์
ข้าราชการครู

นายภัชรพงศ์ พระไว
ข้าราชการครู

นายณัฐพล หงษ์คำ
พนักงานราชการ

นางสาวชนิดาภา บุญกอง
พนักงานราชการ

นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ
พนักงานราชการ

นางสาวฐิตารีย์ ทองเทียนชัย
พนักงานราชการ

นางสาวอาทร ทิพย์รักษ์
พนักงานราชการ

นางสวิชญา เหลาโชติ
พนักงานราชการ

นางณัฐกมล ช่อสลิด
ข้าราชการครู

นางสาวคณิตา สุขเจริญ
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์
ข้าราชการครู

นางดุจดาว ผ่องใส
ข้าราชการครู

นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร
พนักงานราชการ

นางสาวตรีรัตน์ รัตนเหล็กไหล
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสายใจ ประเสริฐสุข
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์
ข้าราชการครู

นางสาวแสงเดือน บัวเจริญ
ข้าราชการครู

นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์
ข้าราชการครู

นางสาวศิตา ทวีกาญจน์
ข้าราชการครู

นายเดชมนตรี คำเหมือดแอ่
ข้าราชการครู

นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
ข้าราชการครู

นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
ข้าราชการครู

นางสาวพิชญานันท์ บุญแรม
ข้าราชการครู

นางสาวหทัยชนก เทียนทอง
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพรไพรสน คนมี
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุรพล ทองเหลือ
ข้าราชการครู

นายสายชล บุญชัย
ข้าราชการครู

นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
ข้าราชการครู

นางสาวปิยนุช แหวนเพชร
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร คำสิงห์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรุณา จันทร์งาม
ข้าราชการครู

นางสาวปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล
ข้าราชการครู

นางสาวสุรีพร โบราณมูล
ข้าราชการครู

ว่าที่ร้อยตรีนายขรรคฤทธิ์ เกิดกระสินธุ์
ข้าราชการครู

นายอานนท์ เกตุเอี่ยม
ข้าราชการครู

นางสาวกาญจนา สาคร
ข้าราชการครู

นายภูริวัฒ เฉิดฉาย
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางกิริยา ภูเงิน
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสุรินทร์ ผุดผ่อง
ข้าราชการครู

นางสาวจุฑาลักษณ์ เฟื่องฟู
ข้าราชการครู

นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
ข้าราชการครู

นางสาวไพรริน ไชยทองพันธ์
ข้าราชการครู

นายภูริทัศน์ สุกนวล
ข้าราชการครู

นายชัยวัฒน์ อังคตรีรัตน์
พนักงานราชการ

นางสาวโสลัดดา วงษ์ไร
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิรธัช อรุณรัตน์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สิลปะ

นางสาวภาวินี แตงฉ่ำ
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒนะ
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายรัตนชัย หนูนาค
ข้าราชการครู

นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
ข้าราชการครู

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นายชิรัชย์ ระหว่างบ้าน
ข้าราชการครู

นางชมัยพร งามคง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพชรรัตน์ สระแก้ว
ครูธุระการ

นางพิกุล ทนยิ้ม
ครูพยาบาล

นางสาวปาริฉัตร ผุดผ่อง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวพรพิมล ดิษฐวงศ์
ครูสารบรรณ

นายเสริมลักษณ แป้นทอง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวปัทมา ตุ้มเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวจินราภรณ์ เกิดอู่ม
พนังงารผลิตเอกสาร

ครูผู้ควบคุมดูแลประจำหอพักนักเรียน

นางสาวอนงค์นาถ เกิดเชื้อ
ครูหอพักที่ ๑

นางสาวศรัญญา เติมสินสวัสดิ์
ครูหอพักที่ ๑

นางสาวสุพรรษา สุ่มเพชร
ครูหอพักที่ ๑

นางสาวภัททิยา คงสุคนธ์
ครูหอพักที่ ๒

นางสาววิราภรณ์ จันทร์กระจ่าง
ครูหอพักที่ ๒

นางพิชารนัฏส์ โซวิค
ครูหอพักที่ ๓

นางนิรมล แก้วแก่น
ครูหอพักที่ ๓

นางสาวสาวิตรี เกตุกรณ์
ครูหอพักที่ ๓

นายชัยมงคล คงวัฒนา
ครูหอพักที่ ๔

นายธวัชชัย อรัญพันธ์
ครูหอพักที่ ๔

นายพิพัฒน์ เมืองโพธิ์
ครูหอพักที่ ๔

นายภุชงค์ สมหมา
ครูหอพักที่ ๔

นายเอกวุฒิ สมพงษ์
ครูหอพักที่ ๕

นายธนดล ปุ่มกอ
ครูหอพักที่ ๕

นายสมประสงค์ คงจันทร์
ครูหอพักที่ ๕

นางสาวสาริศา อุดมโชคปิยะ
ครูหอพักที่ ๖

นางสาวมยุรีย์ คนเชี่ยว
ครูหอพักที่ ๖

นางสาววิชุตา หอมกรุ่น
ครูหอพักที่ ๖

เจ้าหน้าที่นักการภารโรง

นายระนอง วัดแก้ว
ลูกจ้างประจำ

นายจรูญ สุขเจริญ
ลูกจ้างประจำ