ทำเนียบบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

นายยอดเพชร งามคง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

นางสาวนิภา อุดมนาค
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
และหอพัก

นางนฤมล ประหยัดทรัพย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และแผนงาน

นางสาวทัศนียา อ่วมเมือง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสุทธิกานต์ เลขาณุการ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศาสตรา พรมอารักษ์
ข้าราชการครู
สาขาชีววิทยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐพล กลิ่นพุฒ
ข้าราชการครู
สาขาชีววิทยา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมนัส สิทธิโชคธรรม
ข้าราชการครู
สาขาฟิสิกส์

นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม
ข้าราชการครู
สาขาฟิสิกส์

นายภัชรพงศ์ พระไว
ข้าราชการครู
สาขาฟิสิกส์ (ดาราศาสตร์)

นางสาวนาถนรี ศรีสิทธิชูชาติ
ข้าราชการครู
สาขาฟิสิกส์

นางสาวกนกพร  วิลัยศิลป์
ข้าราชการครู
สาขาฟิสิกส์

นางสาวณัฐธยาน์ บุญธรรม
ข้าราชการครู
สาขาฟิสิกส์

นางสาวสุชญา ศรีอุดม
ข้าราชการครู
สาขาเคมี

นายสมยศ รัตนไพบูลย์กิจ
ข้าราชการครู
สาขาเคมี

นางสาวนัฐลียา อ่อนเมือง
ข้าราชการครู
สาขาเคมี

นายอภิสิทธิ์ แสงชโรทัย
ข้าราชการครู
สาขาเคมี

นายสัตบุรุษ มีทอง
ข้าราชการครู
สาขาเคมี

นายกิตติภัทร์ รจนัย
ข้าราชการครู
สาขาเคมี

นางสาวคณิตา สุขเจริญ
ข้าราชการครู
สาขาชีววิทยา

นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์
ข้าราชการครู
สาขาชีววิทยา

นางสาวชนนิกานต์ แถมมี
ข้าราชการครู
สาขาชีววิทยา

นางณัฐกมล ช่อสลิด
ข้าราชการครู
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวจิราวรรณ เนียมศรี
ข้าราชการครู
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวกฤษณา ผกามาลย์
ข้าราชการครู
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวโยษิตา จันทร์กระจ่าง
ข้าราชการครู
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวชุดาพร สุวรรณประทุม
ข้าราชการครู
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวนภา จันทร์ทรง
ข้าราชการครู
สาขาคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยี)

นายณัฐวุฒิ ไม้แก่น
ข้าราชการครู
สาขาคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยี)

นายนิติภัณฑ์ ธาราชัย
ข้าราชการครู
สาขาคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยี)

นางสาวอาทร ทิพย์รักษ์
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

นางสาวชลธิชา สมแพร
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

นางสาวปุณฑรี แดงอินทวัฒน์
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี

นางสาวสุจาริณี มณีแดง
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี

นางสาวศยามล อรัญพันธ์
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

นางสวิชญา เหลาโชติ
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

นางสาวรสิตา ลิมปจีระวงษ์
ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายลิขิต ทบประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ STEM Lab

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิตา ทวีกาญจน์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์
ข้าราชการครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์
ข้าราชการครู

นายจิรคุณ เอิบอิ่ม
ข้าราชการครู

นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์
ข้าราชการครู

นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
ข้าราชการครู

นางสาวพิชญานันท์ บุญแรม
ข้าราชการครู

นางสาวกุลยา นิลวดี
ข้าราชการครู

นางสาวชลดา เกลี้ยงโอวาท
ข้าราชการครู

นายศุภการย์ เกลี้ยงเกลา
ข้าราชการครู

นางสาวสัณหจุฑา ถิรางกูร
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพีระวัฒน์ เจริญรัตน์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวัทนพร บุญเดช
ข้าราชการครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพรไพรสน คนมี
ข้าราชการครู

นางสาวปิยนุช แหวนเพชร
ข้าราชการครู

นายสายชล บุญชัย
ข้าราชการครู

นายภักดี กลิ่นสน
ข้าราชการครู

นายอภิชาติ พันธ์อินทร์
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวจุฑาลักษณ์ เฟื่องฟู
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวจุฑาพร สำเภาแก้ว
ข้าราชการครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวโชติรส คำแพง
ข้าราชการครู

นางสาวสิริพร ทับเนียม
ข้าราชการครู

นางสาวไพรริน ไชยทองพันธ์
ข้าราชการครู

นางสาวกมลานันท์ สืบประยูร
ข้าราชการครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร คำสิงห์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรุณา จันทร์งาม
ข้าราชการครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุรีพร โบราณมูล
ข้าราชการครู

ว่าที่ร้อยตรีขรรคฤทธิ์ เกิดกระสินธุ์
ข้าราชการครู

นางสาวกาญจนา สาคร
ข้าราชการครู

นายอานนท์ เกตุเอี่ยม
ข้าราชการครู

นางสาวอังคณา เมืองสมบัติ
ข้าราชการครู

นายเลิศวศิน ฉ่ำแช่ม
ข้าราชการครู

นางสาววาววิชญา ว่องเอกลักษณ์
ข้าราชการครู

Miss Lynn Anne Swanson
ครูห้องปฏิบัติการทางภาษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศศิน สุมกระจิว
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธนวัฒน์ มะลิขาว
ข้าราชการครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธนกฤต รวมพร้อม
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอาทิตย์ อ่วมเครือ
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางอภิวันท์ เจี้ยมดี
ข้าราชการครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายรัตนชัย หนูนาค
ข้าราชการครู

นางสาวจิรัชญา กล่อมเกลี้ยง
ข้าราชการครู

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิรธัช อรุณรัตน์
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภาวินี แตงฉ่ำ
ข้าราชการครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายคนัช ทองสุขโข
ข้าราชการครู

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นายชิรัชย์ ระหว่างบ้าน
ข้าราชการครู
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวเพชรรัตน์ สระแก้ว
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวปัทมา ตุ้มเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายกฤษฎา ทองพิทักษ์ชัย
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวปาริฉัตร ผุดผ่อง
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางสาวสุภาวดี พงษ์เล็ก
เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสาร

นางสาวนพรัตน์ แสงบัวขาว
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวสุธิชา ขำทอง
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการศึกษาต่อ

นางสาวจินตนา ม่วงปั้น
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิชาการ

นายภัทรพล ห่วงนาค
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารทั่วไป

นางสาวศุภากานต์ อังกินันทน์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจการนักเรียน

นางปภาณัช โซวิค
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวกิรณา แสนนอก
เจ้าหน้าที่พยาบาล

ครูผู้ควบคุมดูแลประจำหอพักนักเรียน

นางสาวสายชล เสียงสนั่น
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน 1

นางสาวจุไรรัตน์ โตทรัพย์
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน 1

นางสาวภัททิยา คงสุคนธ์
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน 2

นางสาวณัฐกุล ตุ่นบุตร
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน 2

นางสาวชนนิกานต์ เสียงสนั่น
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน 3

นางสาวอภิษฐา แก้วประเสริฐศรี
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน 3

นายชวลิต พันธุ์เพิ่ม
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน 4

นายวชิระ สาสูงเนิน
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน 4

นายชัยมงคล คงวัฒนา
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน 5

นายต้นตุลา หมื่นไธสง
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน 5

 

นางสาวจันทนา พันธุ์เพิ่ม
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน 6

นางสาวศิริพรรณ อยู่ทอง
ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียน 6

เจ้าหน้าที่นักการภารโรง

นายระนอง วัดแก้ว
ลูกจ้างประจำ