เสริมสร้างวินัยในการคัดแยกขยะ

กลุ่มงานบริหารทั่วไปและคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างวินัยในการคัดแยกขยะ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง              

ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

ยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2561

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2561 1. นางสาวญาณี  ศรีดวงใจ เกิดเมื่อวันที่ 17  มกราคม 2530 ภูมิลำเนา ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2.นางสาวชลดา  เกลี้ยงโอวาท เกิดเมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม 2537 ภูมิลำเนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.นายจักรกฤษณ์  ศุภสุข เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2537 ภูมิลำเนา  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4.นางสาวจันทนา  ครบแคล้ว เกิดเมื่อวันที่ […]

STEM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2561

อบรมภาษาอังกฤษ OTAGO วันสุดท้าย

10 เมษายน 2561 เข้าเรียนครบ สอบจบ รับเกียรติบัตร กลับบ้านได้ และแล้วการอบรมภาษาอังกฤษโครงการ OTAGO #3 ของคณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ก็ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายที่หลายคนรอคอย ต่างก็ดีใจที่จะได้กลับบ้าน แต่ลึกๆนั้นทุกคนใจหายที่ต้องจาก เพราะอยู่ร่วมกันมายาวนานหลายวันมาก การอบรมมิใช่ได้เพียงความรู้ ความสนุกสนาน แต่การอบรมนำมาซึ่งมิตรภาพ แล้วพบกันใหม่ใน OTAGO #4 ที่…นครศรีธรรมราช

1 2 3 42