สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ศึกษาดูงาน

วันที่่ 20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

การบรรยายพิเศษจาก ดร.ธงชัย ชิวปรีชา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดบรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 และ 5 ในหัวข้อ “อุดมการณ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” โดยเชิญ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้    

ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมแนะแนวจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารย์ชิรัชย์  ระหว่างบ้าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการแนะแนว แนะนำสาขาวิชาต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1 2 3 45