Meijo University Senior High School

Meijo University Senior High School ประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค.60

English Camps 2017

เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ คณะวิทยากร Dragon-Fly จึงได้จัดค่ายส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน English Camps 2017 โดยในค่ายมีทั้งกิจกรรมภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2017 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

โครงการไจก้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 โครงการไจก้าได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เฟ้นหานักเรียนคนเก่งเพื่อรับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น

      ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกับ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School เมื่อวันที่ 19 – 26 เมษายน 2560 ณ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School, Japan

การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรัชนีวรรณ เหลือประสงค์    เด็กหญิงศตพร ไชยกาญจน์ รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายหาญ พิริยะสงวนพงษ์    เด็กชายวิษณุ สุมาลี ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณีรนุช สุดเจริญ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนันทิชา อยู่ยั่งยืนยง ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล ผลการแข่งขัน กลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงจิตติมา จันทราราม    เด็กหญิงธนภูมิ รัตนารามิก ผลการแข่งขัน กลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชวินนุช มณีโชติ   […]

1 2 3 4 5 6