โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(LN) และวิทยากรท้องถิ่น(LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1 2 3