ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยน ชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนชุมนุม ให้ติดต่องานวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 24 กค.นี้เท่านั้น หากดำเนินการหลังจากนี้จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชุมนุมไม่ว่ากรณีใดๆ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพยาบาล

ด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ตั้งอยู่เลขที่ 427 หมู่ 8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพยาบาลดูแลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1 อัตรา

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้านักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้านักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 867,114.00 บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

คู่มือการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

ในวันนี้ (16 มิถุนายน 2563) งานกิจการนักเรียนและหอพัก ได้เผยแพร่เอกสารคู่มือการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ให้ผู้ปกครองและนักเรียน ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากทุกท่านได้ศึกษาเอกสารนี้ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับตัวท่านเอง เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างในการเตรียมความพร้อม งานกิจการนักเรียนและหอพัก  

1 2 3 4 5 7