ตารางการสมัครสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2562

ตารางการสมัครสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2562 วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 หลักจากสมัครสอบ ให้นักเรียนดาวน์โหลดหลักฐานการสมัคร ซึ่งจะเป็นไฟล์ .pdf จากนั้นให้นักเรียนตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ ตัวอย่าง อยู่ชั้นม. 1/2 เลขที่ 9 ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น 1-2-09 อยู่ชั้นม. 4/6 เลขที่ 12 ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น 4-6-12 จากนั้นให้นักเรียนอัพโหลดไฟล์ลงใน Google Drive แยกตามชั้นเรียน ตามลิงค์ด้านล่าง

ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกฐานะเป็น “สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา”

ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกฐานะเป็น “สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง สำนักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (เป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มีชื่อย่อว่า สบว. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Excellence in Science Education Bureau (ESEB) ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จุลสารนวัตกรรมฉบับออนไลน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิมพ์จุลสารนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ในปีนี้ทางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การจัดส่งจุลสารนวัตกรรม จากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถอ่านนวัตกรรมฉบับออนไลน์ได้ทาง https://il.mahidol.ac.th/th/newsletters/

1 2 3 19