ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกฐานะเป็น “สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา”

ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกฐานะเป็น “สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง สำนักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (เป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) มีชื่อย่อว่า สบว. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Excellence in Science Education Bureau (ESEB) ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จุลสารนวัตกรรมฉบับออนไลน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิมพ์จุลสารนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ในปีนี้ทางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การจัดส่งจุลสารนวัตกรรม จากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถอ่านนวัตกรรมฉบับออนไลน์ได้ทาง https://il.mahidol.ac.th/th/newsletters/

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ค่าย STEM: สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ค่าย STEM: สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน หมายเหตุ หากนักเรียนคนใดสนใจสมัครเพิ่มเติม ยังสามารถสมัครเข้ามาได้อยู่ครับ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ** สนใจสามารถขอใบสมัครได้ที่ ครูกรุณา จันทร์งาม (ครูผู้ประสานงานโครงการ KOSEN) เบอร์โทรศัพท์ 085-0191962

1 2 3 4 5 20