รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้านักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาซักรีดเสื้อผ้านักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 867,114.00 บาท (แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

ตารางการสมัครสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2562

ตารางการสมัครสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2562 วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 หลักจากสมัครสอบ ให้นักเรียนดาวน์โหลดหลักฐานการสมัคร ซึ่งจะเป็นไฟล์ .pdf จากนั้นให้นักเรียนตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ ตัวอย่าง อยู่ชั้นม. 1/2 เลขที่ 9 ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น 1-2-09 อยู่ชั้นม. 4/6 เลขที่ 12 ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น 4-6-12 จากนั้นให้นักเรียนอัพโหลดไฟล์ลงใน Google Drive แยกตามชั้นเรียน ตามลิงค์ด้านล่าง

1 2 3 4 5 6 22