ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช

ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน และรองผู้อำนวยการสราวุธ  ทนยิ้ม ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนำคณะครูในโครงการ English Program เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำขึ้น

English Camps 2017 ( ม.4 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับทีมวิทยากร Dragon-Fly จัดค่ายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา English Camps 2017 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ผู้อำนวยการเยี่ยมชมศูนย์การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน เยี่ยมชมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีคณะครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ณ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสอน (OECD)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูการสอน และการออกข้อสอบตามรูปแบบการประเมินของ OECD (PISA) จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ผู้อำนวยการเข้ารับรางวัลโครงการ TEDET จากสสวท.

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน เข้ารับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ (สสวท.)จัดขี้น

1 4 5 6 7 8 14