การนำเสนอโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษา สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดประกวดและนำเสนอโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับชัั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

การตรวจสุขภาพครูประจำปี

การตรวจสุขภาพครูประจำปี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559  บริเวณหน้าห้องวิทยทัศน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี