นักเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทย์ฯระดับโลก ในงาน VIRTUAL REGENERON INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR 2021

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 (ISEF 2021) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 21 พฤษภาคม 2564 แบบออนไลน์ การพัฒนาแบบจำลองรูปทรงเฮลิคอยด์เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของการลำเลียงลิ่มเลือดในการรักษาทางการแพทย์ The Development of Helicoid-Shaped Model for Increasing Flow Rate of Removing Blood Clots in Medical Treatmentsนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน:นายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์นายพัชรพล รุจิพรพงษ์ครูที่ปรึกษา:: นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค และ นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์ การศึกษาความสัมพันธ์ค่าความหวานของอ้อยกับลักษณะของปล้องอ้อยThe Relationship Between Sweetness and Internode Feature of Sugarcaneนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน:นายรุจน์สิริพล พุฒซ้อนนายโกวิท […]

จภ.เพชรบุรี คว้ารางวัล Gold Award จากการเข้าร่วมการประกวดโครงงาน ในงาน KSEF International

Gold Award : Category of Mathematics จากการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงาน ในงาน Korea Science & Engineering Fair (KSEF International) ประเทศเกาหลีใต้ ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 12-13 ธันวาคม2563 จากโครงงานเรื่อง แบบจำลองการเพิ่มอัตราการไหลด้วยสมการเฮลิคอยด์สำหรับการลำเลียงลิ่มเลือดในการรักษาทางการแพทย์โดย นายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์ นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์ และ นายพัชรพล รุจิพรพงษ์ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค และนางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์ โดยได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เนื่องในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเนื่องในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 รางวัล Best of The Best สาขากายภาพถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีควบด้วยรางวัลเหรียญทองทุนการศึกษา 20,000 บาทการศึกษาความสัมพันธ์ค่าความหวานของอ้อยกับลักษณะของปล้องอ้อย ผู้พัฒนาโครงงานนางสาวปานชนก ลีลานายโกวิท สุขชัยนายรุจน์สิริพล พุฒซ้อนครูที่ปรึกษานางสาวศิตา ทวีกาญจน์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์รางวัลเหรียญทอง ทุนการศึกษา 20,000 บาทแบบจำลองการเพิ่มอัตราการไหลด้วยสมการเฮลิคอยด์สำหรับการลำเลียงลิ่มเลือดในการักษาทางการแพทย์ผู้พัฒนาโครงงาน นายพัชรพล รุจิพรพงษ์นายนนทนัตถ์ เวทยานนท์นายพิตตินันท์ หาญสิงห์กุญช์ครูที่ปรึกษานางสาวพิชญ์สินิ คงสุคนธ์นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค สาขาชีวภาพรางวัลเชิดชูเกียรติทุนการศึกษา 6,000 บาท การศึกษาการย่อยสลายของโฟมขนาดเล็กในน้ำโดยใช้ แบคทีเรียจากลำไส้ของหนอนนกผู้พัฒนาโครงงาน นายพสิษฐ์ สูงยิ่งนายปริญญ์ เจตสิกทัตนายชยพล เลาห์ทวีรุ่งเรืองครูที่ปรึกษานายณัฐพล กลิ่นพุฒ

การแข่งขันโครงงานงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ รอบภาคกลาง เนื่องในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563

             ขอชื่นชมทุกโครงงานที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานแบบออนไลน์  และแสดงความยินดีกับ ทั้ง 10 รางวัล ในการแข่งขันโครงงานงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ รอบภาคกลางเนื่องในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 3 เหรียญทอง2 เหรียญเงิน3 เหรียญทองแดง2 เชิดชูเกียรติ สาขากายภาพ รางวัลเหรียญทองการศึกษาความสัมพันธ์ค่าความหวานของอ้อยกับลักษณะของปล้องอ้อยผู้พัฒนาโครงงานนางสาวปานชนก ลีลานายโกวิท สุขชัยนายรุจน์สิริพล พุฒซ้อนครูที่ปรึกษานางสาวศิตา ทวีกาญจน์ รางวัลเหรียญทองแดงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่เสียงกับความหนาของไผ่ผู้พัฒนาโครงงานนายศิริโชค อาภรณ์ศิริพงษ์นายธีรภัทร สงวนตัดนางสาวรสพร ดาวเจริญพรครูที่ปรึกษานางสาวสรารัตน์ คนซื่อ สาขาชีวภาพรางวัลเหรียญทองการศึกษาการย่อยสลายของโฟมขนาดเล็กในน้ำโดยใช้ แบคทีเรียจากลำไส้ของหนอนนกผู้พัฒนาโครงงานนายพสิษฐ์ สูงยิ่งนายปริญญ์ เจตสิกทัตนายชยพล เลาห์ทวีรุ่งเรืองครูที่ปรึกษานายณัฐพล กลิ่นพุฒ รางวัลเหรียญทองแดงการศึกษาอัตราเร็วลมที่มีผลต่อพฤติกรรมของแมลงปอ บ้านในวงศ์ Libellulidaeผู้พัฒนาโครงงานนางสาววนัสนันท์ สว่างเมฆนายฌานวิทย์ ไม้สนธิ์ครูที่ปรึกษานางสาวคณิตา สุขเจริญ รางวัลเหรียญทองแดงแผ่นกรองอากาศยับยั้งแบคทีเรียจาก PVA ผสมนาโนซิงค์ออกไซด์และซิริซินผู้พัฒนาโครงงานนางสาววนัสพร คุ้งลึงนางสาวศิริรัตนา ชาติทองครูที่ปรึกษานายศาสตรา พรมอารักษ์ รางวัลเชิดชูเกียรติการศึกษาและอธิบายการดื้อยา Rifampicin ของแบคทีเรีย Mycobacterium […]

การประกวดผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอ ในโครงการ Healthy Digital Family ปี ๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับใบประกาศนียบัตรและรางวัล ๑ ๐,๐๐๐ บาท จากเวที DigiFam Awards ครั้งที่ ๒ การประกวดผลิตอินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอ ในโครงการ Healthy Digital Family ปี ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หัวข้อการประกวดปีนี้คือ “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ Reset Mindset” นายธาริน พิชาติพัฒนา นายชินโชติ เวทยานนท์ ครูที่ปรึกษา นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม

1 2 3 4 21