ผลการแข่งขัน The 3rd PCSHS Science Math Technology Symposium 2019

🏆🏆นักเรียน จภ.เพชรบุรี คว้า 24 รางวัล 🏆🏆 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (กลุ่มภาคกลาง) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 The 3rd PCSHS Science Math Technology Symposium 2019 ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ ⚪️การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์⚪️ สาขาฟิสิกส์ 🥇ชนะเลิศ การศึกษาและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ขนส่งในแนวดิ่งจากแบบจำลองลูกยางพลวง ผู้จัดทำ นางสาวศตพร ไชยกาญจน์ นายวศิน เอียงสวาท ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม 🥈รองชนะเลิศ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของมะพร้าวกับปริมาณในการเคลื่อนที่แบบแดมป์ ผู้จัดทำ นางสาวธัญชนก กุญแจนาค นางสาวศรัณยา […]

ร่วมแสดงความยินดีการทำ MOU ระหว่าง Ibaraki Kosen และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ในระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2562 บุคลากรของศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ นายปรเมศร์ ชรอยนุช หัวหน้ากลุ่มแผนงานงบประมาณและความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนายชลิต ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และนางสาวกรุณา จันทร์งาม ครูผู้ประสานงาน ได้เดินทางไปเจรจาเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding) ระหว่าง Ibaraki Kosen และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดยพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยอธิการบดีของ Ibaraki Kosen Mr. Eiji KITA ได้ลงนามร่วมกันกับผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายชลิต ระหว่างบ้าน โดยวัตถุประสงค์ของการลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เพื่อ พัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 ฝ่ายในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิชาการในสาขาต่างๆ และด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่ายและประเทศชาติต่อไป   ข้อมูล Ibaraki Kosen […]

Intel® ISEF GRAND AWARD 2019Award: Fourth Place Award in Physical Science

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 🇹🇭🇹🇭 สร้างชื่อเสียงในเวทีโลก 🇹🇭🇹🇭 Intel® ISEF GRAND AWARD 2019 Award: Fourth Place Award in Physical Science / Category: System software ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณีรนุช สุดเจริญ, น.ส.ชนิกานต์ พรหมแพทย์, และน.ส.พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 📍โครงงานเรื่อง “การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing” ซึ่งมีนายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 🇹🇭 ได้รับรางวัล Fourth Place Award in Physical Science ในสาขา System Software ในการเข้าร่วมประกวดในงาน Intel® International Science and Engineering Fair (Intel® ISEF 2019) ที่เมืองฟินิกซ์ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่ายทางวิชาการเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่ายทางวิชาการเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 2 คน คือเด็กชายกฤษฎา สุขกมล และ เด็กชายสรวัชร์ ศรีสุพรรณถาวร ทั้งนี้นักเรียนทั้ง 2 คนจะได้ไปเข้าค่ายวิชาการที่ประเทศญี่ปุ่น และเข้าทดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ณ National Institute of Technology (KOSEN) ต่อไป

1 2 3 4 5 6 21