พิธีลงนาม MOU กับ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ พิธีลงนาม MOU กับ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

โครงงานวิทยาศาสตร์จุฬาภรณเพชรบุรี ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Science Fair ณ ประเทศฟิลิปปินส์

โครงงานวิทยาศาสตร์จุฬาภรณเพชรบุรี ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Science Fair ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 28 มี.ค.60 – 3 มี.ค.60

รางวัลชมเชย เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559

นายวัชรากร ตาลสุวรรณ ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัลรางวัล 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรมต.กระทรวงการคลัง คำขวัญ “เก็บออมทรัพย์ ปรับเปลี่ยนชีวิต คิดเพื่อวันหน้า สู่วัยชราอย่างมั่นคง” ที่มาข่าว: http://www.nsf.or.th/images/dowload/book_slogans.pdf  

รางวัลรองชนะเลิศดันดับ 1 การประกวดแต่งคำประพันธ์ : ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์

รางวัลรองชนะเลิศดันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท “การประกวดแต่งคำประพันธ์ : ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี” ประกอบด้วย 1. นางสาวณัฐิดา   เอกธีรธรรม 2. นางสาวรัตติกาญ   สังวรรณะ 3. นายพัฒนศักดิ์   ยกกระบัตร ครูผู้ฝึกซ้อม  1. นายพรไพรสน   คนมี  2. นางสาวจุฑาธิป   เปลาเล

1 2 3 4 5 14