จภ.เพชรบุรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์งาน Taiwan International Science Fair 2018

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ในงาน Taiwan International Science Fair 2018 ณ สาธารณรัฐไต้หวัน โดยมีตัวแทนนักเรียนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมจำนวน 23 ประเทศ โครงงานเรื่องการศึกษาสมการเชิงขั้วของการกระจายตัวของน้ำจากหัวสปิงเกอร์ชนิดใบพัดต่างๆ ประกอบด้วยนายอดิศร ขันทอง นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา และนางสาวกุลณัฐ บูรณารมย์ โดยมีอาจารย์ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาคเป็นที่ปรึกษา ในการนี้โครงงานดังกล่าวยังได้รับสิทธิ์จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเข้าร่วมงาน Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) 2018 ในเดือนพฤษภาคมนี้ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย   ที่มาข่าว: PCSH-CENTER

“Young Inventors Challenge 2017”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดโครงงาน ในโครงการ Young Inventors Challenge 2017 โดยทางโครงการมีคัดเลือก 2 ขั้นตอน คือ 1.คัดเลือก 372 เรื่อง จาก 480 เรื่อง ใน 5 ประเทศ 2. ทำการอบรมออนไลน์ และส่งรายงานเป็นภาษาอังกฤษ แล้วจึงคัดเลือก 117 ทีมเข้านำเสนอโครงงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีรายชื่อโครงงานและผู้จัดทำดังนี้ ทีม 2MT Colourful นางสาวณัฐชยา เชียงสอน นางสาวพัชรี สุขเอี่ยม และนางสาวภัควดี ศราภัยวานิช ครูที่ปรึกษานายมนัส สิทธิโชคธรรม คิดค้นแผ่นฟิล์มที่เปลี่ยนสีตามระดับอุณหภูมิเพื่อบ่งบอกสถานะความร้อนได้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป โดยจะเปลี่ยนจากมีสีเป็นไม่มีสีและเมื่อนำไปติดกับวัสดุ แผ่นฟิล์มก็จะเปลี่ยนสีตามช่วงอุณหภูมิที่ได้รับ ซี่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสแก่เด็กและผู้สูงอายุเพราะสามารถมองเห็นชัดเจนได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องสัมผัส นอกจากนั้นน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ เช่น ธุรกิจการอบซาวน์หน้า เพื่อใช้ในการบอกระดับอุณหภูมิของห้องอบซาวน์หน้าได้อีกด้วย ทีม pjsmt สมาชิกคือ […]

ผู้อำนวยการเข้ารับรางวัลโครงการ TEDET จากสสวท.

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน เข้ารับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ (สสวท.)จัดขี้น

จภ.เพชรบุรีคว้าสองเหรียญทองโครงงาน งานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับชาติ ครั้งที่ 13

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 2 รางวัลในงานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์-องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้ 1. นางสาวกุลณัฐ บูรณารมย์  ม.6/5 2. นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา ม.6/6 3. นายอดิศร ขันทอง ม.6/1 ครูที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้ 1. นางสาวศุภรัสมิ์ เย็นดี  ม.6/5 2. นายธนกฤต หรรษาภิรมย์โชค ม.6/3 3. นายเสฎฐวุฒิ ไพศาล ม.6/1 ครูที่ปรึกษา นายณัฐพล กลิ่นพุฒ ในโอกาสนี้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับรางวัลพระราชทานผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้ 1.นายณลงกรณ์ […]

1 2 3 4 5 17