การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบนำเสนอผลงาน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบนำเสนอผลงาน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้นำนักเรียน เข้าการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบนำเสนอผลงานภาคตะวันตก และพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการรอบแรก 3,000 บาท ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานดังนี้ โครงงาน อุปกรณ์ช่วยฝึกความไวและประสาทสัมผัสด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ทุกสรรพสิ่ง “ ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” ครั้งที่ 19 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนารอบสอง (นำเสนอผลงาน) 9,000 บาท”    สมาชิก : นายธนโรจน์ กังแฮ และนายธาริน พิชาติพัฒนา 2. โครงงานถังขยะโรงเรียนคัดแยกขยะรีไซเคิลอัตโนมัติเพื่อจัดเก็บข้อมูลและแจ้งเตือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง   […]

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คว้า 5 เหรียญรางวัล เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คว้า 5 เหรียญรางวัล เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ขอแสดงความยินดีกับ 5 เหรียญรางวัล กับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ โดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนิทรรศการ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 🥇เหรียญทอง 🩺 สิ่งประดิษฐ์กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ แผ่นปิดแผลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เซลลูโลสไมโครไฟเบอร์จากแบคทีเรีย Acetobacter Xylinum ผสมฟีนอลิก Wound Dressing for Diabatic Patient by Cellulose from Bacteria Acetobacter Xylinum mixed with Phenolic สมาชิก : นาย ณรงคศักดิ์ ปทุมสูตร นางสาว จิตติมา จันทร์ธาราม ครูที่ปรึกษา : นางสาว สุชญา […]

การแข่งขันวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสัตวแพทย์ (เงินรางวัล 2500 บาท) นางสาววนัสพร  คุ้งลึง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายพัชรพล รุจิพรพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้ควบคุมทีม นายศาสตรา พรมอารักษ์ รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน เมกกะฟูดส์ แข่งสุดๆกับฟูดส์เอ็นฯ (เงินรางวัล 1000 บาท) นางสาวปานชนก ลีลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวพรทิพย์  ลิ้มยิ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายธนโรจน์ กังแฮ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้ควบคุมทีม นายภัชรพงศ์  พระไว รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน เมกกะฟูดส์ แข่งสุดๆกับฟูดส์เอ็นฯ (เงินรางวัล 3000 บาท) นางสาวดลนภา  โรจนพิศาลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

1 2 3 4 5 21