รางวัลรองชนะเลิศดันดับ 1 การประกวดแต่งคำประพันธ์ : ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์

รางวัลรองชนะเลิศดันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท “การประกวดแต่งคำประพันธ์ : ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี” ประกอบด้วย 1. นางสาวณัฐิดา   เอกธีรธรรม 2. นางสาวรัตติกาญ   สังวรรณะ 3. นายพัฒนศักดิ์   ยกกระบัตร ครูผู้ฝึกซ้อม  1. นายพรไพรสน   คนมี  2. นางสาวจุฑาธิป   เปลาเล

สรุปรางวัลศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 1. นายพัฒนศักดิ์  ยกกระบัตร 2. นายศุภฤกษ์   เหลืองชัยพัฒนา 3. นางสาวหัชชนก   ผลรอด ครูที่ปรึกษา นางสาวจุฑาธิป   เปลาเล 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 1. นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริญ 2. นายณภพ   ณ ระนอง 3. นายรัฐธีร์   ธีระเกียรติสกุล ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์  2. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ประกอบด้วย 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนพันธ์ 2. นางสาวพัสตราภรณ์ […]

รางวัลชนะเลิศ ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 23

ชุมนุม pop modern east asia ได้ส่งนักเรียนจำนวน 9 คนเพื่อไปเเข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครฯ ผลปรากฎว่านายวัณณะ วรรณศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เเละรับเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (Third Award in Mathematics) จากการประกวดโครงงานสาขาคณิตศาสตร์ ในงาน Taiwan International Science Fair 2017 ณ สาธารณรัฐไต้หวัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (Third Award in Mathematics) จากโครงงาน “การศึกษาโลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ” ซึ่งเป็นผลงานของ นายรัฐธีร์ ธีระเกียรติสกุล นายณภพ ณ ระนอง และนายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ครูศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน

ผลการนำเสนอโครงงาน งาน 6th PCSHS Phetchaburi

ผลการประกวดการนำเสนอโครงงาน งาน “6th PCSHS Phetchaburi Science Projects Challenge” สาขาคณิตศาสตร์ ประเภทบรรยาย รางวัลชนะเลิศ        โครงงานการศึกษาสมการเชิงขั้วของการกระจายตัวของน้ำจากหัวสปริงเกอร์ชนิดใบพัดแบบต่างๆ ผู้จัดทำโครงงาน     นายอดิศร ขันทอง     นางสาวกุลณัฐ บูรนารมย์     นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา อาจารย์ที่ปรึกษา     นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โครงงานการสร้างใบพัดกังหันลมที่มีรูปแบบเป็นอัตราส่วนทองคำ ผู้จัดทำโครงงาน     นางสาวพรธิรา ทวีปรีชาชาติ     นายปราการ กาฬภักดี     นายวัชรพันธ์ อินทรโยธา อาจารย์ที่ปรึกษา     นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค […]

โปรแกรมแปลภาษาและพริ้นเตอร์อักษรเบลล์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา คว้าแชมป์โครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มประเทศเอเปค

ท่านผุ้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ในโอกาสที่นักเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี คว้าแชมป์โครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มประเทศเอเปค ที่ประเทศเกาหลีใต้ จากผลงาน “โปรแกรมแปลภาษาและพริ้นเตอร์อักษรเบลล์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา… อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/548934 ตัวอย่างภาพบางส่วนในการแข่งขัน  

1 2 3 4 5 13