การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบนำเสนอผลงาน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบนำเสนอผลงาน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้นำนักเรียน เข้าการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบนำเสนอผลงานภาคตะวันตก และพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการรอบแรก 3,000 บาท ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานดังนี้ โครงงาน อุปกรณ์ช่วยฝึกความไวและประสาทสัมผัสด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ทุกสรรพสิ่ง “ ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” ครั้งที่ 19 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนารอบสอง (นำเสนอผลงาน) 9,000 บาท”    สมาชิก : นายธนโรจน์ กังแฮ และนายธาริน พิชาติพัฒนา 2. โครงงานถังขยะโรงเรียนคัดแยกขยะรีไซเคิลอัตโนมัติเพื่อจัดเก็บข้อมูลและแจ้งเตือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง   […]

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คว้า 5 เหรียญรางวัล เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คว้า 5 เหรียญรางวัล เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ขอแสดงความยินดีกับ 5 เหรียญรางวัล กับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ โดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนิทรรศการ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 🥇เหรียญทอง 🩺 สิ่งประดิษฐ์กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ แผ่นปิดแผลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เซลลูโลสไมโครไฟเบอร์จากแบคทีเรีย Acetobacter Xylinum ผสมฟีนอลิก Wound Dressing for Diabatic Patient by Cellulose from Bacteria Acetobacter Xylinum mixed with Phenolic สมาชิก : นาย ณรงคศักดิ์ ปทุมสูตร นางสาว จิตติมา จันทร์ธาราม ครูที่ปรึกษา : นางสาว สุชญา […]

การแข่งขันวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การแข่งขันวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาสัตวแพทย์ (เงินรางวัล 2500 บาท) นางสาววนัสพร  คุ้งลึง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายพัชรพล รุจิพรพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้ควบคุมทีม นายศาสตรา พรมอารักษ์ รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน เมกกะฟูดส์ แข่งสุดๆกับฟูดส์เอ็นฯ (เงินรางวัล 1000 บาท) นางสาวปานชนก ลีลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวพรทิพย์  ลิ้มยิ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายธนโรจน์ กังแฮ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้ควบคุมทีม นายภัชรพงศ์  พระไว รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน เมกกะฟูดส์ แข่งสุดๆกับฟูดส์เอ็นฯ (เงินรางวัล 3000 บาท) นางสาวดลนภา  โรจนพิศาลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

ผลการแข่งขัน The 3rd PCSHS Science Math Technology Symposium 2019

🏆🏆นักเรียน จภ.เพชรบุรี คว้า 24 รางวัล 🏆🏆 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (กลุ่มภาคกลาง) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 The 3rd PCSHS Science Math Technology Symposium 2019 ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ ⚪️การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์⚪️ สาขาฟิสิกส์ 🥇ชนะเลิศ การศึกษาและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ขนส่งในแนวดิ่งจากแบบจำลองลูกยางพลวง ผู้จัดทำ นางสาวศตพร ไชยกาญจน์ นายวศิน เอียงสวาท ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม 🥈รองชนะเลิศ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของมะพร้าวกับปริมาณในการเคลื่อนที่แบบแดมป์ ผู้จัดทำ นางสาวธัญชนก กุญแจนาค นางสาวศรัณยา […]

ร่วมแสดงความยินดีการทำ MOU ระหว่าง Ibaraki Kosen และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ในระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2562 บุคลากรของศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ นายปรเมศร์ ชรอยนุช หัวหน้ากลุ่มแผนงานงบประมาณและความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนายชลิต ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และนางสาวกรุณา จันทร์งาม ครูผู้ประสานงาน ได้เดินทางไปเจรจาเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding) ระหว่าง Ibaraki Kosen และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดยพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยอธิการบดีของ Ibaraki Kosen Mr. Eiji KITA ได้ลงนามร่วมกันกับผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายชลิต ระหว่างบ้าน โดยวัตถุประสงค์ของการลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เพื่อ พัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 ฝ่ายในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิชาการในสาขาต่างๆ และด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่ายและประเทศชาติต่อไป   ข้อมูล Ibaraki Kosen […]

Intel® ISEF GRAND AWARD 2019Award: Fourth Place Award in Physical Science

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 🇹🇭🇹🇭 สร้างชื่อเสียงในเวทีโลก 🇹🇭🇹🇭 Intel® ISEF GRAND AWARD 2019 Award: Fourth Place Award in Physical Science / Category: System software ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณีรนุช สุดเจริญ, น.ส.ชนิกานต์ พรหมแพทย์, และน.ส.พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 📍โครงงานเรื่อง “การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing” ซึ่งมีนายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 🇹🇭 ได้รับรางวัล Fourth Place Award in Physical Science ในสาขา System Software ในการเข้าร่วมประกวดในงาน Intel® International Science and Engineering Fair (Intel® ISEF 2019) ที่เมืองฟินิกซ์ […]

1 2 3 4 5 21