ร่วมชื่นชมและยินดีกับ “ทีมพาทีสร้างสรรค์”

ร่วมชื่นชมและยินดีกับ “ทีมพาทีสร้างสรรค์” นางสาวณัฐธยาน์ บุญมาก, นางสาวลลิตา จันทร์เทียน และนางสาวนภัสวรรณ ไทยประยูร ที่คว้าชัย “รางวัลชนะเลิศ”

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา “วิถีข้าว วิถีคน”

โรงเรียนขอแสดงความยินแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา “วิถีข้าว วิถีคน : การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง”

1 3 4 5