สองรางวัล

นายชูรัฐ  ระหว่างบ้าน ผอ.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ น.ส.ณัฐิดา เอกธีรธรรม  น.ส.จิตราภรณ์ แก้ววิชิต  น.ส.รัตติกาญ สังวรรณะ  (ขวา) ได้รับรางวัลรองฯอันดับ ๑ พร้อมด้วย น.ส.นัยน์ภัค เทียมเมฆา  น.ส.สิริกร ทองสัมฤทธิ์ และนายศตวรรษ ทองดี(ซ้าย) ได้รับรางวัลรองฯอันดับ ๒ การแข่งขันกลอนสดนักเรียนมัธยมภาคตะวันตก เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอสมุดแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี 

th1 th2