การนำเสนอโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษา สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดประกวดและนำเสนอโครงงานบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับชัั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

งานวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

ทางหมวดวิชาภาษาไทย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกันจัดงานวันสุนทรภู่ ในช่วงเดือน มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูกวีเอกของไทย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การพูดสุนทรพจน์ การแข่งขัน ‘ภาษา…พาสุข’ ยกบ้าน และอื่นๆ อีกมากมาย บรรยากาศงานวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560  

รางวัลชมเชย เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559

นายวัชรากร ตาลสุวรรณ ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัลรางวัล 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรมต.กระทรวงการคลัง คำขวัญ “เก็บออมทรัพย์ ปรับเปลี่ยนชีวิต คิดเพื่อวันหน้า สู่วัยชราอย่างมั่นคง” ที่มาข่าว: http://www.nsf.or.th/images/dowload/book_slogans.pdf  

รางวัลรองชนะเลิศดันดับ 1 การประกวดแต่งคำประพันธ์ : ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์

รางวัลรองชนะเลิศดันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท “การประกวดแต่งคำประพันธ์ : ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี” ประกอบด้วย 1. นางสาวณัฐิดา   เอกธีรธรรม 2. นางสาวรัตติกาญ   สังวรรณะ 3. นายพัฒนศักดิ์   ยกกระบัตร ครูผู้ฝึกซ้อม  1. นายพรไพรสน   คนมี  2. นางสาวจุฑาธิป   เปลาเล

1 2 3 4 5