Meijo University Senior High School

Meijo University Senior High School ประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค.60

ร่วมยินดีกับนักเรียนจภ.เพชรบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2560

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับการพิจารณาดังนี้

ขอแสดงความยินดีนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2017

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2017 ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา   

โครงการไจก้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 โครงการไจก้าได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เฟ้นหานักเรียนคนเก่งเพื่อรับทุนไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น

      ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกับ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School เมื่อวันที่ 19 – 26 เมษายน 2560 ณ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School, Japan

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์

นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Edudation ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับรางวัลดังนี้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายถิรพล  เรือนทอง นายภัทรวิชญ์  ฉัตรตระกลูไพศาล นายณัฐชนน  วิทยาอารีย์กุล รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายชุติวัฒน์  จันเคน เด็กชายกันตินันท์  ทุ่งศรีแก้ว เด็กชายพสิษฐ์  สูงยิ่ง รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวชรธร  หมู่ทองคำ นายณฐโชค  เอกธีรธรรม นายธนภัทร  ศรีแตงอ่อน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายกีรติ  สอาดไพร เด็กชายพิตตินันท์  หาญสิงห์กุญช์ เด็กชายนันทวัฒน์  นาคปาน

1 3 4 5 6 7 11