Meijo University Senior High School

Meijo University Senior High School ประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค.60

ร่วมยินดีกับนักเรียนจภ.เพชรบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2560

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับการพิจารณาดังนี้

ขอแสดงความยินดีนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2017

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2017 ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา   

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น

      ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกับ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School เมื่อวันที่ 19 – 26 เมษายน 2560 ณ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School, Japan

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเป็นที่ปรึกษาโครงงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี วันที่  8-9 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอบคุณภาพจาก : คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1 3 4 5 6 7 9