STEM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2561

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันที่ 28 – 30 เมษายน 2561  

โรงเรียนศึกษานารีดูงานคณิตศาสตร์

วันนี้เวลา 10:25 น. ที่ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคารจุฬาภรณพิพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากโรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมบัติ แสงทองคำสุก หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นำคณะเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองด้านคณิตศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

วันนักประดิษฐ์ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ร่วมจัดแสดงผลงาน และเข้าชมการจำหน่ายสินค้า นวัตกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ และระดับเยาวชนจากทั่วประเทศ การเสวนาและฝึกอบรมด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้นที่น่าสนใจอีกมากมาย

ค่ายจุดประกายโครงงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงาน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้เกิดความรู้ และมีทักษะกระบวนการในการทำโครงงานตามความสนใจ ในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560

เนื่องด้วยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี และชลบุรี ณ เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560

1 2 3 4 5 9