ยินดีต้อนรับคณะจาก National College of Technology(KOSEN) และ Ibaraki College

ยินดีต้อนรับคณะจาก National College of Technology (KOSEN) และ Ibaraki College ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการคณิตา สุขเจริญ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 35 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โดยการอบรมครั้งนี้เกิดจากโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู   ดูภาพจาก facebook คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร    

อบรมสะเต็มศึกษา “STEM Education”

การอบรมสะเต็มศึกษา “STEM Education” โดย ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรม และ ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมวิทยทัศน์

ชนะเลิศชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงาน ณ ประเทศไต้หวัน

รางวัลชนะเลิศชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงาน ณ  ประเทศไต้หวัน และได้รับคัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมนำโครงงานในงาน  Japan  Super  Science Fair2016 ชื่อโครงงาน: การศึกษาโลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ สมาชิก: 1. นายรัฐธีร์    ธีระเกียรติสกุล 2. นายณภพ   ณ ระนอง 3. นายกษิดิ์เดช     ธัญญะเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา: นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค รางวัลชมเชย เชิงสร้างสรรค์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาทการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ โดยมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชื่อโครงงาน: การศึกษาเสียงคอร์ดเปียโนที่สร้างจากชุดตัวเลขในลำดับฟิโบนักชี สมาชิก: นายเทียนธรรม  ไขหทัยบุตร นางสาวธารากานต์  หาญพาณิชย์ นางสาวธัญญวรรณ  ทรัพย์อุปถัมภ์ อาจารย์ที่ปรึกษา: นายศรัณย์    แสงนิลาวิวัฒน์

สรุปผลรางวัล การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคกลาง โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

สาขากายภาพ รางวัลเหรียญทองสาขากายภาพ เงินสนับสนุน 3,000 บาท แข่งขันต่อในระดับชาติ ชื่อโครงงาน: การพัฒนาวัสดุกันกระแทกโดยใช้เส้นใยราเป็นตัวประสาน สมาชิก: 1. ด.ช.ภัทรพล    วิศิษฏ์มณเฑียร 2. ด.ช.สิรภพ       แสนวงศ์ 3. ด.ญ.สุชัญญา    กลุทอง อาจารย์ที่ปรึกษา: นายณัฐพล   กลิ่นพุฒ รางวัลเหรียญทองสาขากายภาพ เงินสนับสนุน 5,000 บาท แข่งขันต่อในระดับชาติ ชื่อโครงงาน: การศึกษาโลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ สมาชิก: 1. นายรัฐธีร์    ธีระเกียรติสกุล 2. นายณภพ   ณ ระนอง 3. นายกษิดิ์เดช     ธัญญะเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา: นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค รางวัลเหรียญเงินสาขากายภาพ เงินสนับสนุน 2,500 บาท ชื่อโครงงาน: การศึกษาเสียงคอร์ดเปียโนที่สร้างจากชุดตัวเลขในลำดับฟิโบนักชี สมาชิก: 1. นายเทียนธรรม  ไขหทัยบุตร 2. นางสาวธารากานต์  หาญพาณิชย์ […]

1 5 6 7 8 9