MWITS Science Fair 2016

วันที่ 27-28 มกราคม 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดงาน MWITS Science Fair 2016 เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.5 นำเสนอโครงงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 1 โครงงาน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยโครงงาน โลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Excellent Performance in Oral Presentation โดยมีสมาชิกคือ 1. นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริญ  ชั้น ม. 5/4 2. นายณภพ   ณ ระนอง ชั้น ม.5/5 3. นายรัฐธีร์  ธีระเกียรติสกุล ม. 5/6 ครูที่ปรึกษา  นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค

1 7 8 9