สรุปรางวัลนำเสนอโครงงานค่าย Genius camp6

สาขาฟิสิกส์ (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญทอง) โครงงาน เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของกระดาษซับน้ำมันจากธรรมชาติ ด.ญ. จิรภา  คูณพันธ์ ด.ญ. ภัทรียา  พรหมณี ด.ญ. สุพิชญา  สายะเสมาวงศ์ สาขาเคมี (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณสารอะไมโลสและรสสัมผัสในข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในพื้นที่ต่างกัน ด.ญ. ฐิญาดา ใกล้กลาง ด.ญ. พัชพร  ยงพิศาลภพ ด.ญ. ภภัสสร  รักกิจการ สาขาชีววิทยา (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) โครงงาน เรื่อง ผลของว่านหางจระเข้และบรรจุภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยหอมพันธุ์หอมทอง รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) ด.ญ. ปารณีย์  หอยนกคง ด.ญ. พชรภรณ์  กาฬภักดี สาขาชีววิทยา (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์) โครงงานเรื่อง อาหารปลาดุกจากเศษอาหารเหลือทิ้ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เกียรติบัตรเหรียญทอง) ด.ช.พุฒิพงศ์  เหล่าบัณฑิตเจริญ รางวัลชมเชย (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) โครงงานเรื่อง ประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกในการบำบัดน้ำเสีย ด.ช. ภัทรวิชญ์ […]

MWITS Science Fair 2016

วันที่ 27-28 มกราคม 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดงาน MWITS Science Fair 2016 เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.5 นำเสนอโครงงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 1 โครงงาน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยโครงงาน โลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Excellent Performance in Oral Presentation โดยมีสมาชิกคือ 1. นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริญ  ชั้น ม. 5/4 2. นายณภพ   ณ ระนอง ชั้น ม.5/5 3. นายรัฐธีร์  ธีระเกียรติสกุล ม. 5/6 ครูที่ปรึกษา  นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค

1 7 8 9