คว้ารางวัลการนำเสนอโครงงาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ทั้งสิ้นจำนวน 11 โครงงาน ทั้งแบบบรรยาย แบบโปสเตอร์ และการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมจำนวน 9 โครงงาน  ดังนี้

สาขาคณิตศาสตร์

ประเภทบรรยาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ชื่อโครงงาน  ศึกษาแนวตกกระทบและแนวสะท้อนของแสงบนพื้นผิวภายนอกวัสดุที่มีลักษณะเป็นส่วน   โค้งภาคตัดกรวยแบบต่างๆ

ผู้พัฒนาโครงงาน  

1. นายธนภัทร เพิ่มพูล
2. นางสาวสุธิดา ก๋งอุบล
3. นางสาวภาณิศา สกุลเวียงกาญจน์

18920354746_c4316a9f34_z

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์

ประเภทโปสเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

ชื่อโครงงาน  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวระหว่างแฉกกับความกว้างระหว่างชั้นในแต่ละชั้นของใยแมงมุมที่มีการชักใยเป็นรูปวงล้อ

ผู้พัฒนาโครงงาน  

1. นางสาวรัชดาพรรณ  วงศ์ภาณุวัฒน์
2. นางสาวศิรดา   คลังธนัง
3. นางสาวสุนิสา  อ่ำสกุล

18325942983_344744320e_z

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

สาขาคอมพิวเตอร์

ประเภทโปสเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 2

ชื่อโครงงาน  โปรแกรมสื่อการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น

ผู้พัฒนาโครงงาน

1. นางสาวศุภนิดา พรหมมา
2. นางสาวสุจวิมล ใจยสุ
3. นางสาวศิริขวัญ อินทปัทม์

18324016264_118f14b651_z

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์

สาขาเคมี

ประเภทบรรยาย ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 2

ชื่อโครงงาน  ผลของความต่างศักย์ไฟฟ้าและคลื่นเสียงต่อปริมาณสาร GABA ในข้าวกล้องงอก

ผู้พัฒนาโครงงาน  

1. นางสาวนศมน สังข์เขียว
2. นางสาวฑิฆัมพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวณัฐวดี ลี้เกสร

18760360969_96555a5f01_z

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายมนัส สิทธิโชคธรรม

สาขาชีววิทยา

ประเภทบรรยาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ชื่อโครงงาน  ผลของสารเร่งที่มีต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของจุลินทรีย์ในโคลนจากป่าชายเลน  จ.เพชรบุรี

ผู้พัฒนาโครงงาน  

1. นายธนาตุล เสมอ่วม
2. นางสาวดลพร รอดกระจับ
3. นางสาวบัณฑิตา สาเพิ่มทรัพย์

18760353249_b1a008aaa7_z

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายณัฐพล กลิ่นพุฒ

ประเภทโปสเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

ชื่อโครงงาน  พัฒนาระบบกรองไร้อากาศให้มีการบำบัดน้ำที่มีไขมันโดยใช้เอนไซม์ไลเปสร่วมกับสารลด แรงตึงผิวชีวภาพโดยวิธีการหมักจากสารธรรมชาติ

ผู้พัฒนาโครงงาน  

1. นายภัสกร ผิวอ่อน
2. นายมนต์ตรา ปทุมสูติ
3. นายอชิตพน ยิ้มโสภา

18920307986_8620703a08_z

อาจารย์ที่ปรึกษา 

นางสาวทัศนีย์ ทองล่อน
นายศักดา จันทร์กลั่น

สาขาฟิสิกส์

ประเภทบรรยาย ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1

ชื่อโครงงาน  การศึกษาโมเดลของกันชนรถยนต์รูปแบบต่างๆภายใต้แรงกระทำจากการชน

ผู้พัฒนาโครงงาน   นายปิ่นกมล เรืองเดช

อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม

18758865670_92c2f4596e_z

ประเภทโปสเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 2

ชื่อโครงงาน  ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดเม็ดโฟมที่เล็กลงในน้ำหวาน

ผู้พัฒนาโครงงาน  

1. นางสาวธนัฐชา รักษ์เฮงกุล
2. นางสาวอรณิชา เชี่ยวชาญ
3. นายชวกร ศรีวิเชียร

18758889528_38ab8781f8_z

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายมนัส สิทธิโชคธรรม

การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

ประเภทบรรยาย ได้รับรางวัลชมเชย

ชื่อโครงงาน  การเปรียบเทียบความยาว น้ำหนัก อัตราการรอดตาย และปริมาณแคลเซียมในเนื้อและกระดูก ของปลานวลจันทร์ทะเลที่เลี้ยงในน้ำจืดกับน้ำเค็ม

ผู้พัฒนาโครงงาน   นางสาวอภิญญา อรรถยุติ

อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวคณิตา สุขเจริญ