ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้น ม.3 – ม.6

ค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

อบรม “STEM Education” โดยนายประดิษฐ์ นวลจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพนักงานราชการเข้าร่วมการอบรม “STEM Education” โดยนายประดิษฐ์  นวลจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คว้ารางวัลชนะเลิศ จากงาน “The 7th PCC Science Symposium (Regional Science School) 2016”

ผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในงาน “The 7th PCC Science Symposium (Regional Science School) 2016” วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ โครงงานการศึกษาโลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ เจ้าของผลงาน  นายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ  นายณภพ ณ ระนอง  นายรัฐธีร์ ธีรเกียรติสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์   จันทร์นาค รางวัลชมเชย การนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย สาขาคณิตศาสตร์ โครงงานการศึกษาความสัมพันธ์ของจุดตรรกยะที่อยู่ในรูปสามจำนวนพีทาโกรัสบนวงกลมหนึ่งหน่วย กับความชันเส้นตรงที่ผ่านจุด (0,-1) เจ้าของผลงาน  นางสาวณัฐิดา เอกธีรธรรม  นางสาวปวริศา ติ้นซุ่ย  นางสาวชิณภัค เบ็ญจวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวพิชญ์สินี   คงสุคนธ์ รางวัลชมเชย การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ สาขาฟิสิกส์ โครงงานการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ่านจากไส้อ่อนลำต้นมันสำปะหลัง เจ้าของผลงาน  นางสาวบุญญารัตน์ […]

The 7th PCC Science Symposium (Regional Science School) 2016

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ครั้งที่ 7 The 7th PCC Science Symposium (Regional Science School) 2016 วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559      

ยินดีกับคนเก่ง จภ.เพชรบุรี สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี ที่ได้คะแนน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์เต็ม   100   คะแนน นายเมธัส โพธิ์ผลิ    ชั้น ม. 3/2 เด็กหญิงกชกรรวี พุ่มนึก    ชั้น ม. 3/4 นางสาวจิรัชยา สุพรรณ    ชั้น ม. 3/1 นางสาวณิชาพัชร์ นีละพันธ์   ชั้น ม. 3/2

1 6 7 8 9