ค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

อบรม “STEM Education” โดยนายประดิษฐ์ นวลจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพนักงานราชการเข้าร่วมการอบรม “STEM Education” โดยนายประดิษฐ์  นวลจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ ห้องวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คว้ารางวัลชนะเลิศ จากงาน “The 7th PCC Science Symposium (Regional Science School) 2016”

ผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในงาน “The 7th PCC Science Symposium (Regional Science School) 2016” วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ โครงงานการศึกษาโลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ เจ้าของผลงาน  นายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ  นายณภพ ณ ระนอง  นายรัฐธีร์ ธีรเกียรติสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์   จันทร์นาค รางวัลชมเชย การนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย สาขาคณิตศาสตร์ โครงงานการศึกษาความสัมพันธ์ของจุดตรรกยะที่อยู่ในรูปสามจำนวนพีทาโกรัสบนวงกลมหนึ่งหน่วย กับความชันเส้นตรงที่ผ่านจุด (0,-1) เจ้าของผลงาน  นางสาวณัฐิดา เอกธีรธรรม  นางสาวปวริศา ติ้นซุ่ย  นางสาวชิณภัค เบ็ญจวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวพิชญ์สินี   คงสุคนธ์ รางวัลชมเชย การนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ สาขาฟิสิกส์ โครงงานการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ่านจากไส้อ่อนลำต้นมันสำปะหลัง เจ้าของผลงาน  นางสาวบุญญารัตน์ […]

The 7th PCC Science Symposium (Regional Science School) 2016

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ครั้งที่ 7 The 7th PCC Science Symposium (Regional Science School) 2016 วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559      

ยินดีกับคนเก่ง จภ.เพชรบุรี สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี ที่ได้คะแนน O-NET  วิชาคณิตศาสตร์เต็ม   100   คะแนน นายเมธัส โพธิ์ผลิ    ชั้น ม. 3/2 เด็กหญิงกชกรรวี พุ่มนึก    ชั้น ม. 3/4 นางสาวจิรัชยา สุพรรณ    ชั้น ม. 3/1 นางสาวณิชาพัชร์ นีละพันธ์   ชั้น ม. 3/2

สรุปรางวัลนำเสนอโครงงานค่าย Genius camp6

สาขาฟิสิกส์ (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญทอง) โครงงาน เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของกระดาษซับน้ำมันจากธรรมชาติ ด.ญ. จิรภา  คูณพันธ์ ด.ญ. ภัทรียา  พรหมณี ด.ญ. สุพิชญา  สายะเสมาวงศ์ สาขาเคมี (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณสารอะไมโลสและรสสัมผัสในข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในพื้นที่ต่างกัน ด.ญ. ฐิญาดา ใกล้กลาง ด.ญ. พัชพร  ยงพิศาลภพ ด.ญ. ภภัสสร  รักกิจการ สาขาชีววิทยา (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) โครงงาน เรื่อง ผลของว่านหางจระเข้และบรรจุภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยหอมพันธุ์หอมทอง รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) ด.ญ. ปารณีย์  หอยนกคง ด.ญ. พชรภรณ์  กาฬภักดี สาขาชีววิทยา (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์) โครงงานเรื่อง อาหารปลาดุกจากเศษอาหารเหลือทิ้ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เกียรติบัตรเหรียญทอง) ด.ช.พุฒิพงศ์  เหล่าบัณฑิตเจริญ รางวัลชมเชย (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) โครงงานเรื่อง ประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกในการบำบัดน้ำเสีย ด.ช. ภัทรวิชญ์ […]

1 6 7 8 9