สรุปรางวัลนำเสนอโครงงานค่าย Genius camp6

สาขาฟิสิกส์ (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญทอง) โครงงาน เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของกระดาษซับน้ำมันจากธรรมชาติ ด.ญ. จิรภา  คูณพันธ์ ด.ญ. ภัทรียา  พรหมณี ด.ญ. สุพิชญา  สายะเสมาวงศ์ สาขาเคมี (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณสารอะไมโลสและรสสัมผัสในข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในพื้นที่ต่างกัน ด.ญ. ฐิญาดา ใกล้กลาง ด.ญ. พัชพร  ยงพิศาลภพ ด.ญ. ภภัสสร  รักกิจการ สาขาชีววิทยา (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) โครงงาน เรื่อง ผลของว่านหางจระเข้และบรรจุภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยหอมพันธุ์หอมทอง รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) ด.ญ. ปารณีย์  หอยนกคง ด.ญ. พชรภรณ์  กาฬภักดี สาขาชีววิทยา (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์) โครงงานเรื่อง อาหารปลาดุกจากเศษอาหารเหลือทิ้ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เกียรติบัตรเหรียญทอง) ด.ช.พุฒิพงศ์  เหล่าบัณฑิตเจริญ รางวัลชมเชย (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) โครงงานเรื่อง ประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกในการบำบัดน้ำเสีย ด.ช. ภัทรวิชญ์ […]

แจ้งรายละเอียดค่าย 5 รุ่นที่ 1

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย 5 ประจำปีการศึกษา 2558             *หมายเหตุนักเรียนต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าค่ายภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ผ่านทางสองช่องทางที่นักเรียนสะดวก ทางโทรสาร แนบแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ทางโทรสารหมายเลข 032-470293 ทางอีเมลล์โดยส่งไฟล์ที่กรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยมาที่ mathematics.pcc@gmail.com