ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “Mass Media 5th Batch”

รับรางวัลแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ..

1 11 12 13 14