ร่วมยินดีกับนักเรียนจภ.เพชรบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2560

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับการพิจารณาดังนี้

จภ.เพชรบุรีคว้าเหรียญทองและ special award จากเวที IEYI 2017 ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับความสำเร็จดังนี้ รางวัลเหรียญทองผลงานและรางวัล special award จากประเทศญี่ปุ่น “วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครงและยางพารา” โดยนายฉัตรพงษ์ โชติวัชรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัล special award จากประเทศไต้หวันผลงาน “ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเหและค่าสัมฤทธิ์การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส” โดยนางสาวกชกร ปัญญาโสด และนางสาวภคณัฏฐ์ ศรีเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกอ่านเพิ่มเติมที่ https://www.dailynews.co.th/education/588437

รายชื่อกลุ่มเรียนและห้องเรียนสอวน. แยกตามสาขาวิชา

ส่งใบสมัครสอวน. รายชื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มสาขา รายชื่อห้องเรียนแต่ละสาขา รายชื่อกลุ่มคณิตฯ ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มฟิสิกส์ ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มเคมี ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มชีววิทยา ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มดาราศาสตร์ ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มคอมพิวเตอร์ ตารางห้องเรียน ดาวน์โหลดตารางรวม

แนะนำครูใหม่ (13/06/2560)

แนะนำครูใหม่ นายวรายุทธ ทองมาก ครูผู้สอนดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 อายุ 24 สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต  สาขานาฎดุริยางคศาสตร์  ม.ราชภัฎเพชรบุรี ภูมิลำเนา ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี

ฟังบรรยาย “อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์”

นักเรียนชั้นม.1 และม.4 ร่วมฟังการบรรยาย “อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์” โดยอดีตท่านผู้อำนวยการ กัญพิมา เชื่อมชิต    

1 2 3 4 5 58