รายชื่อกลุ่มเรียนและห้องเรียนสอวน. แยกตามสาขาวิชา

ส่งใบสมัครสอวน. รายชื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มสาขา รายชื่อห้องเรียนแต่ละสาขา รายชื่อกลุ่มคณิตฯ ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มฟิสิกส์ ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มเคมี ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มชีววิทยา ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มดาราศาสตร์ ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มคอมพิวเตอร์ ตารางห้องเรียน ดาวน์โหลดตารางรวม

แนะนำครูใหม่ (13/06/2560)

แนะนำครูใหม่ นายวรายุทธ ทองมาก ครูผู้สอนดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 อายุ 24 สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต  สาขานาฎดุริยางคศาสตร์  ม.ราชภัฎเพชรบุรี ภูมิลำเนา ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี

ฟังบรรยาย “อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์”

นักเรียนชั้นม.1 และม.4 ร่วมฟังการบรรยาย “อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์” โดยอดีตท่านผู้อำนวยการ กัญพิมา เชื่อมชิต    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนดนตรีสากล)

ประกาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนดนตรีสากล)  

พิธีลงนาม MOU กับ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ พิธีลงนาม MOU กับ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

1 2 3 4 57