เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์หอสมุดและห้องภาษาต่างประเทศ 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์หอสมุดและห้องภาษาต่างประเทศ ตามประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ Stem lab

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ Stem lab

นักเรียนและครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้ารับรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2018  และรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2018

นักเรียนและครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้ารับรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2018  และรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2018 จากนายกรัฐมนตรี นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2018 รอบ Best of Category สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การศึกษาสมการเชิงขั้วของการกระจายตัวของน้ำจากหัวปสริงเกอร์ชนิดใบพัดแบบต่างๆ นักเรียนผู้จัดทำโครงงานได้แก่ นางสาวกุลณัฐ บูรณารมย์ นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา และนายอดิศร ขันทอง โดยนายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน ทั้งนี้ นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับรางวัล Prime […]

1 2 3 4 69