รายชื่อกลุ่มเรียนและห้องเรียนสอวน. แยกตามสาขาวิชา

ส่งใบสมัครสอวน. รายชื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มสาขา รายชื่อห้องเรียนแต่ละสาขา รายชื่อกลุ่มคณิตฯ ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มฟิสิกส์ ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มเคมี ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มชีววิทยา ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มดาราศาสตร์ ตารางห้องเรียน รายชื่อกลุ่มคอมพิวเตอร์ ตารางห้องเรียน ดาวน์โหลดตารางรวม

ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2559

นักเรียนสามารถเข้าดูเกรดออนไลน์ได้ที่ http://grade12016.pccphet.ac.th/ โดยใช้ username คือรหัสประจำตัวนักเรียน และ password คือรหัสบัตรประชาชนของตัวเอง