เลื่อนกำหนดการเข้าโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง เลื่อนกำหนดการเข้าโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการเข้าโรงเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง กำหนดการเข้าโรงเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19)

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19)

ข้อมูลคุณครูที่ปรึกษาชั้น ม.2,3,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2,3,5 และ 6 ข้อมูลคุณครูที่ปรึกษาชั้น ม.2,3,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ลงทะเบียนวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ลงทะเบียนวิชาเลือก ม.ต้น และ ม.ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ม.ต้น เฉพาะ ม.2 และ ม.3 ม.ปลาย เฉพาะ ม.5 และ ม.6 ลิงค์ลงทะเบียนม.ปลาย อัพเดตใหม่วันที่ 25/5/64 หมายเหตุ1. การลงทะเบียนให้ใช้อีเมล์ของโรงเรียนเท่านั้น2. นักเรียน 1 คนสามารถเลือกได้ 1 รายวิชาเท่านั้น สามารถลงได้แค่ครั้งเดียว3. รายวิชาใดที่รับนักเรียนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว จะไม่ปรากฎรายวิชาให้เลือก

1 2 3 4 5 11