ประกาศรายชื่อ(ใหม่)+รายละเอียดค่าย 3 รุ่น1

            * หมายเหตุ ขอให้นักเรียนส่งแบบตอบรับกลับมายังโรงเรียนภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ได้ 2 ช่องทางคือ ทางโทรสารหมายเลข 032-470293 ทางอีเมลล์ pccphetacd@gmail.com

“ตัวแทน นร.ทูลเกล้าฯ ถวายงานประดิษฐ์”

แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในการเสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คณะครูและนักเรียนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน

1 5 6 7 8 9