ประกาศรายชื่อ(ใหม่)+รายละเอียดค่าย 3 รุ่น1

gcamp_thumb2

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศนำ

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์

 

Calendar

คลิกเพื่อดาวน์โหลดกำหนดการค่าย

 

backpack5  สิ่งที่ต้องเตรียมมาในระหว่างเข้าค่าย

 

* หมายเหตุ ขอให้นักเรียนส่งแบบตอบรับกลับมายังโรงเรียนภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ได้ 2 ช่องทางคือ

  1. ทางโทรสารหมายเลข 032-470293
  2. ทางอีเมลล์ pccphetacd@gmail.com