“ตัวแทน นร.ทูลเกล้าฯ ถวายงานประดิษฐ์”

นายชมบุญ  สีมารักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และอาจารย์พรไพรสน  คนมี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพร้อมทูลเกล้าฯ ถวาย “งานประดิษฐ์” แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา

ในการเสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นองค์ประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

1947823_4804939417741_1854943572_n
10677636_4804939497743_1515538624_o
10685771_4804939257737_1474436473_o