จัดบรรยายพิเศษ “รู้ทัน IT ใช้ดี มีประโยชน์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รู้ทัน IT ใช้ดี มีประโยชน์” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ความรู้ด้านการใช้งาน รู้จักภัยต่างๆ บนโลกอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม สาขาชะอำ ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบอร์ดสมองกลแบบฝังตัว Arduino

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบอร์ดสมองกลแบบฝังตัว Arduino สำหรับนักเรียนกลุ่มสนใจที่มีความต้องการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ วิทยากรโดยอาจารย์อภิเษก หงส์วิทยากร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558

เขียนโปรแกรม sitcode เข้ารอบชิงชนะเลิศ

  การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย SIT CODE 2015 จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ นายบุญญฤทธิ์ ปึงทมวัฒนากูล ม.5/2 นายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ ม.5/4 นายชนินธร ศาลยาชีวิน ม.6/1

1 7 8 9 10 11