รับรางวัลแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ..

1 3 4 5