รับรางวัลแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย

  • เด็กหญิงสิริกาญดา เตียงตั้ง
  • เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีเจริญวณิชย์
  • เด็กชายศรันย์ โพธิ์สุวรรณ

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลการแข่งขันผ่านเกณฑ์

1 2 3 4