ยินดีกับคนเก่ง จภ.เพชรบุรี รับรางวัลการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้   กิจกรรมการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรชนก ม่วงศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชัยนเรศ  สรวงประดิษฐ์ รางวัลรองชมเชย นายพงศธร  กาญจนกังว   นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เข้าสู่ค่าย 3 ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร   สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 นายบุญญฤทธิ์  ปึงทมวัฒนากูล   นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริฐ   นายวัณณะ  วรรณศิลป์   สาขาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2558 นายรัฐธีร์  ธีระเกีตรติสกุล     ผลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 National Software Contest 2016 […]

ทัศนศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและสังคมศึกษา

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและสังคมศึกษา ได้จัดทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.5-ม.6  ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, สุนทรีย์แลนด์แดนตุ๊กตา, อุทยานร.2(ชมโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนอัครนารีสีดา)

แชมป์ อัจฉริยภาพสังคมศึกษา

ในวันที่ 22 มกราคม 2559 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้น เข้าร่วมกิจกรรม เเข่งขันวิชาการ เปิดบ้านราชวินิตบางเเก้ว ที่โรงเรียนราชวินิตบางเเก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ผลการเเข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ชั้น ม ต้นได้รางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย เด็กหญิงณีรนุช สุดเจริญ นางสาวพรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์ เด็กชายเมธัส โพธิ์ผลิ ผลการแข่งขัน ตอบปัญหาอาเซียนASEAN QUIZ ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกอบด้วย เด็กหญิงณนธิยา เมืองวงษ์ เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ศรีจันทร์ดี

ผลการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎที่โรงเรียนสตรีวิทยา โดยผลการเเข่งขันเป็นดังนี้ 1. เด็กหญิงณีรนุช สุดเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลการแข่งขันผ่านเกณฑ์ โดยได้รับอันดับที่ 89 จากจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศจำนวน 863 คน 2.เด็กชายศิวกร ตันติโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับอันดับที่ 113 จากจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศจำนวน 863 คน 3.เด็กหญิงนันทิชา อยู่ยั่งยืนยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับอันดับที่ 569 จากจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศจำนวน 863 คน 4.นายฉัตรพงศ์ โชติวัชรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโดยได้รับอันดับที่ 167 จากจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศจำนวน 928 คน 5. นายณัฐภัทร สุขเกื้อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับอันดับที่ 205 […]

แข่งขันตอบปัญหาธรรมะได้ไปต่อ..

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารวมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ผลปรากฏว่า 1. นางสาวปาริฉัตร ศรีเจริญวณิชย์ 2. นางสาวดนิตา มณีวงศ์ 3. นางสาวฐานิดา สำเนียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรีไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดราชบุรี  

คว้าแชมป์ตอบปัญหาอาเชียน

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2 ทีมและตอนปลาย 1 ทีม ประกอบด้วยเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีผลปรากฏว่า การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงสุพิชญา สายะเสมาวงศ์ เด็กหญิงฐณิดา จำลองราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงณนธิยา เมืองวงษ์ เด็กชายรวิศวร์ บุญอำไพไชยกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธราธร หวังธรรมมั่ง และนายณัฐศักดิ์ ศักดิ์โกมลพิทักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

1 2 3 4 5