อบรมสะเต็มศึกษา “STEM Education”

การอบรมสะเต็มศึกษา “STEM Education” โดย ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรม และ ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 21 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมวิทยทัศน์

สรุปผลรางวัล การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคกลาง โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

สาขากายภาพ รางวัลเหรียญทองสาขากายภาพ เงินสนับสนุน 3,000 บาท แข่งขันต่อในระดับชาติ ชื่อโครงงาน: การพัฒนาวัสดุกันกระแทกโดยใช้เส้นใยราเป็นตัวประสาน สมาชิก: 1. ด.ช.ภัทรพล    วิศิษฏ์มณเฑียร 2. ด.ช.สิรภพ       แสนวงศ์ 3. ด.ญ.สุชัญญา    กลุทอง อาจารย์ที่ปรึกษา: นายณัฐพล   กลิ่นพุฒ รางวัลเหรียญทองสาขากายภาพ เงินสนับสนุน 5,000 บาท แข่งขันต่อในระดับชาติ ชื่อโครงงาน: การศึกษาโลคัสของจุดสัมผัสกลางของเส้นโค้งบนระนาบ สมาชิก: 1. นายรัฐธีร์    ธีระเกียรติสกุล 2. นายณภพ   ณ ระนอง 3. นายกษิดิ์เดช     ธัญญะเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา: นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค รางวัลเหรียญเงินสาขากายภาพ เงินสนับสนุน 2,500 บาท ชื่อโครงงาน: การศึกษาเสียงคอร์ดเปียโนที่สร้างจากชุดตัวเลขในลำดับฟิโบนักชี สมาชิก: 1. นายเทียนธรรม  ไขหทัยบุตร 2. นางสาวธารากานต์  หาญพาณิชย์ […]

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2559            1. นางสาวจิรพร กิติยายามเกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2534ภูมิลำเนา ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีสำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์2. นางสาวสุชญา ศรีอุดมเกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2528ภูมิลำเนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เชิงสร้างสรรค์ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 10,000 บาท จากเรื่อง “การตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงด้วยผงสมอไทย” ประกอบด้วย 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 2. นางสาวพัสตราภรณ์ ลิ้มศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 5 3. นายโสภณ นากปัณโน มัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูที่ปรึกษา นางสาวอาริษา ศรีดวงใจ ได้รับรางวัลชมเชย เชิงสร้างสรรค์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท จากเรื่อง “วัสดุชะลอการสุกของกล้วยหอมทองจากเยื่อกระดาษผสมคาร์บอนแบล็ค” ประกอบด้วย 1. นางสาวกัลยรัตน์ พานิชวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 2. นางสาวชลธิชา คชกาษร มัธยมศึกษาปีที่ 6 3. นางสาวณัฐชยา โรจน์สิรวรพัฒน์ […]

1 10 11 12 13 14 16