นักวิทยาศาสตร์จากJAXA ประเทศญี่ปุ่น บรรยายพิเศษ

                 ด้วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับการประสานงานจากศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สพฐ.ว่า ศ.ดร.ชินนิชิ นาคามูระ นักวิทยาศาสตร์จากองค์กร JAXA ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ในหัวข้อ “ วิทยาศาสตร์อวกาศ…โดยองค์กร JAXA ” โดยได้รับการประสานงานจาก สถานทูต ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, ดร.ภูริวรรษ  คำอ้ายกาวิน รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และ นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

บรรยายพิเศษ “Science & Creativity” โดยพี่ป๋องแป๋ง แฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Science & Creativity” โดยพี่ป๋องแป๋ง อาจวรงค์ จันทมาศ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ แฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก 1 2 3 4 5 6 7 8

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ตัวแทนนักเรียนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี โดยอาจารย์ปิยะนุช เขียวอร่าม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.รัชนีวรรณ เหลือประสงค์ ม.3/4 ด.ญ.สดุดี ชำนาญกิจ ม.3/4 ด.ญ.สุภิญญา จับใจ ม.3/4 โครงงานเรื่อง ขาตั้งโปสเตอร์จากท่อ pvc รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพุธทิชา โพธิ์ทอง ม.5/3 นางสาวศศิกานต์ สร้อยทอง ม.5/3 นางสาวหัชชนก ผลรอด ม.5/3 โครงงานเรื่อง นวัตกรรมแปรงซักผ้า  

คว้าเหรียญทอง จาก AYIE2016 ณ มาเลเซีย

นายปิ่นกมล เรืองเดช นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล The best man inventor โครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ Asian young inventors exhibition 2016 (AYIE2016) ที่ สหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559  โดยมีอาจารย์ปิยะนุช เขียวอร่าม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 2 3 4 5 6 7

ยินดีกับคนเก่ง จภ.เพชรบุรี รับรางวัลการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้   กิจกรรมการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี 2559 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรชนก ม่วงศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายชัยนเรศ  สรวงประดิษฐ์ รางวัลรองชมเชย นายพงศธร  กาญจนกังว   นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เข้าสู่ค่าย 3 ศูนย์โอลิมปิควิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร   สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 นายบุญญฤทธิ์  ปึงทมวัฒนากูล   นายกษิดิ์เดช  ธัญญะเจริฐ   นายวัณณะ  วรรณศิลป์   สาขาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2558 นายรัฐธีร์  ธีระเกีตรติสกุล     ผลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 National Software Contest 2016 […]

สรุปรางวัลนำเสนอโครงงานค่าย Genius camp6

สาขาฟิสิกส์ (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญทอง) โครงงาน เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของกระดาษซับน้ำมันจากธรรมชาติ ด.ญ. จิรภา  คูณพันธ์ ด.ญ. ภัทรียา  พรหมณี ด.ญ. สุพิชญา  สายะเสมาวงศ์ สาขาเคมี (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณสารอะไมโลสและรสสัมผัสในข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในพื้นที่ต่างกัน ด.ญ. ฐิญาดา ใกล้กลาง ด.ญ. พัชพร  ยงพิศาลภพ ด.ญ. ภภัสสร  รักกิจการ สาขาชีววิทยา (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า) โครงงาน เรื่อง ผลของว่านหางจระเข้และบรรจุภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยหอมพันธุ์หอมทอง รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) ด.ญ. ปารณีย์  หอยนกคง ด.ญ. พชรภรณ์  กาฬภักดี สาขาชีววิทยา (รูปแบบการนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์) โครงงานเรื่อง อาหารปลาดุกจากเศษอาหารเหลือทิ้ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เกียรติบัตรเหรียญทอง) ด.ช.พุฒิพงศ์  เหล่าบัณฑิตเจริญ รางวัลชมเชย (เกียรติบัตรเหรียญเงิน) โครงงานเรื่อง ประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกในการบำบัดน้ำเสีย ด.ช. ภัทรวิชญ์ […]

1 8 9 10 11 12