การบรรยายพิเศษ
เรื่อง “อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค”

การบรรยายพิเศษ
เรื่อง “อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” โดย ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ และ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา

1 72 73 74 75 76