ติวสอบ GAT/PAT

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้ารับการติวสอบ GAT/PAT จัดโดยเทศบาลอำเภอชะอำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา || อาจารย์ผู้สอนในระดับชั้น ม.6 จัดสรรเวลาเรียนให้นักเรียนเพิ่มเติม

สสวท. รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ พสวท. ปั้นเยาวชนเป็นนักวิทยาศาสตร์

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1 18 19 20