จัดทำข้อสอบกลางภาค ปีการศึกษา2557 กลุ่มสาระสังคมศึกษา

ตัวแทนกลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมจัดทำข้อสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

1 18 19 20 21 22