นักเรียนผ่านเข้าค่าย2 สอวน.

ตามที่นักเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี ทั้งหมด 24 คน ผ่านการสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1 ระหว่างวันที่ 8-21 ตุลาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และศูนย์โรงเรียนขยายผลนั้น บัดนี้ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ม.ศิลปากรได้ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 ซื่งมีนักเรียนของโรงเรียนผ่านการคัดเลือกดังนี้

1.นายเขตรัช จรัสรักษ์ สาขา คณิตศาสตร์
s_s2

2.นายชนินธร ศาลยาชีวิน สาขา คอมพิวเตอร์
3.นายบุญญฤทธิ์  ปึงทมวัฒนากูล สาขาคอมพิวเตอร์
4.นายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ สาขา คอมพิวเตอร์
s_s1

4.นายภัสกร ผิวอ่อน สาขา ชีววิทยา
s_s3